1. Chuyên ngành: Kỹ thuật Công nghệ Gỗ (Chế biến lâm sản) (Xem chi tiết)

2. Chuyên ngành: Công nghệ Gỗ - Giấy (Xem chi tiết)

DANH SÁCH NHÂN SỰ BỘ MÔN

TT

Họ và tên

Email

1

TS. Tăng Thị Kim Hồng (Trưởng Bộ môn)

tangkimhong@hcmuaf.edu.vn

2

ThS. Đặng Thị Thanh Nhàn (Phó Trưởng Bộ môn)

dangthanhnhan@hcmuaf.edu.vn

3

TS. Hoàng Thị Thanh Hương

htthuong@hcmuaf.edu.vn

4

NCS.ThS. Bùi Thị Thiên Kim

thienkim@hcmuaf.edu.vn

5

ThS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

ntanguyet@hcmuaf.edu.vn

6

ThS. Lê Thanh Thùy

lethanhthuy@hcmuaf.edu.vn

7

NCS.ThS. Nguyễn Duy Linh

-

8

ThS. Lê Tiểu Anh Thư

thu.letieuanh@hcmuaf.edu.vn

9

ThS. Huỳnh Ngọc Hưng

hung.huynhngoc@hcmuaf.edu.vn

10

ThS. Trần Thị Hiền

hien.tranthi@hcmuaf.edu.vn