TRƯỞNG KHOA

TS. TĂNG THỊ KIM HỒNG

ĐT: 0909687928

Email: tangkimhong@hcmuaf.edu.vn


 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. NGUYỄN MINH CẢNH

 

Email: nmcanh@hcmuaf.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. TRƯƠNG VĂN VINH

 

Email: tvvinh@hcmuaf.edu.vn

 

 

Số lần xem trang: :14080
Nhập ngày: 02-08-2021
Điều chỉnh lần cuối: 24-05-2022