Nhân sự cơ hữu: Khoa có 32 cán bộ và công nhân viên, trong đó: 02 Phó giáo sư Tiến sĩ, 09 tiến sĩ, 17 thạc sĩ; 03 kỹ sư/cử nhân và 01 phục vụ.

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC - GIẢNG VIÊN 
KHOA LÂM NGHIỆP NĂM 2023  
  

STT

Họ và tên

Email

1. Bộ môn Lâm sinh & Nông lâm kết hợp

1

TS. Phan Minh Xuân (Trưởng Bộ môn)

pmxuan@hcmuaf.edu.vn

2

TS. Phạm Thanh Hải

pthai@hcmuaf.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Quốc Bình

ngquocbinh@hcmuaf.edu.vn

4

ThS. Trần Thế Phong

tranthephong@hcmuaf.edu.vn

5

ThS. Nguyễn Thị Minh Hải

minhhai@hcmuaf.edu.vn

2. Bộ môn Quản lý tài nguyên & Môi trường rừng

1

TS. Nguyễn Minh Cảnh (Trưởng Bộ môn)

nmcanh@hcmuaf.edu.vn

2

TS. Trương Văn Vinh

tvvinh@hcmuaf.edu.vn

3

PGS.TS. Viên Ngọc Nam

vnnam@hcmuaf.edu.v

4

ThS. Mạc Văn Chăm

macvancham@hcmuaf.edu.vn

5

ThS. Nguyễn Thị Kiều Nương

ntknuong@hcmuaf.edu.vn

3. Bộ môn Lâm nghiệp đô thị

1

TS. La Vĩnh Hải Hà (Trưởng Bộ môn)

lvhaiha@hcmuaf.edu.vn

2

TS. Hồ Lê Tuấn

hltuan@hcmuaf.edu.vn

3

ThS. Đặng Hải Phương

danghaiphuong@hcmuaf.edu.vn

4

KS. Phan Văn Trọng

trong.phanvan@hcmuaf.edu.vn

4. Bộ môn Kỹ nghệ gỗ & Công nghệ giấy

1

TS. Tăng Thị Kim Hồng (Trưởng Bộ môn)

tangkimhong@hcmuaf.edu.vn

2

ThS. Đặng Thị Thanh Nhàn (Phó Trưởng Bộ môn)

dangthanhnhan@hcmuaf.edu.vn

3

TS. Hoàng Thị Thanh Hương

htthuong@hcmuaf.edu.vn

4

TS. Bùi Thị Thiên Kim

thienkim@hcmuaf.edu.vn

5

ThS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

ntanguyet@hcmuaf.edu.vn

6

ThS. Lê Thanh Thùy

lethanhthuy@hcmuaf.edu.vn

7

NCS.ThS. Nguyễn Duy Linh

-

8

ThS. Lê Tiểu Anh Thư

thu.letieuanh@hcmuaf.edu.vn

9

ThS. Huỳnh Ngọc Hưng

hung.huynhngoc@hcmuaf.edu.vn

10

ThS. Trần Thị Hiền

hien.tranthi@hcmuaf.edu.vn

5. Bộ môn Thiết kế đồ gỗ nội thất

1

TS. Hoàng Văn Hòa  
(Phó Trưởng Bộ môn phụ trách)

hoangvanhoa@hcmuaf.edu.vn

2

PGS.TS. Phạm Ngọc Nam

drpnnam@hcmuaf.edu.vn

3

NCS.ThS. Nguyễn Lê Hồng Thúy

-

4

ThS. Đặng Minh Hải

haidang@hcmuaf.edu.vn

5

ThS. Lê Quang Nghĩa

lqnghia@hcmuaf.edu.vn

6. Tổ Văn phòng

1

Đinh Thị Minh Xuân (Giáo vụ)

dtmxuan@hcmuaf.edu.vn

2

Lê Thị Luận (Thư ký)

lethiluan@hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang: 3424
Nhập ngày: 02-08-2021
Điều chỉnh lần cuối: 25-04-2023


Nhân sự Khoa Lâm nghiệp:

Các Bộ môn Khoa Lâm nghiệp (2021)(30-07-2021)