Số lượng công đoàn viên hiện tại của Khoa Lâm nghiệp là 31 người.
Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 bao gồm các đồng chí:

 

ThS. Huỳnh Ngọc Hưng

Chủ tịch


ThS. Nguyễn Văn Tiến

Ủy viên BCH


ThS. Nguyễn Thị Kiều Nương

Ủy viên BCH