Số lượng công đoàn viên hiện tại của Khoa là 31 người. Trong đó có 03 Thầy/Cô trong Ban chấp hành.

ThS. Trần Thế Phong

Chủ tịch Công Đoàn


ThS. Đặng Thị Thanh Nhàn

Ủy viên BCH Công Đoàn


TS. Phan Minh Xuân

Ủy viên BCH Công Đoàn