Nhiệm vụ, công việc chung của Đoàn – Hội:
 
BCH được phân công công việc thành các ban:
* Ban văn phòng:
- Trưởng ban:  Đ/c Bùi Ngọc Trân – Phó bí thư Đoàn khoa, BTV Đoàn Khoa
-  Thành viên: Đ/c Phạm Hoài Nam – UV BCH Đoàn khoa
-  Công việc chính: Quản lý và xử lý giấy tờ liên quan Đoàn – Hội
* Ban Truyền thông MEDIA:
-  Trưởng ban: Đ/c Trần Hào Kiệt – Phó bí thư Đoàn khoa, BTV Đoàn Khoa
-  Thành viên: Đ/c Phạm Vũ Quỳnh Thư – UV BCH Đoàn Khoa
-  Công việc chính: Truyền thông sự kiện, chương trình, … PR; ngoại giao; …
* Ban Kỹ năng – Hậu cần:
-  Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Xuân Tuân – BTV Đoàn Khoa
-  Thành viên:
        + Đ/c Đào Trần Tuấn Anh                       – UV BCH Đoàn Khoa
        + Đ/c Hà Nguyễn Hoàng An                   – UV BCH Đoàn Khoa
        + Đ/c Nguyễn Hưu Hoàng                      – UV BCH Đoàn Khoa
        + Đ/c Võ Ngọc Hưng                              – UV BCH Đoàn Khoa
        + Đ/c Nguyễn Quốc Long                       – UV BCH Đoàn Khoa
        + Đ/c Võ Quốc Thắng                             – UV BCH Đoàn Khoa
-  Công việc chính:
        + Các mảng học thuật; kỹ năng thanh niên, setup chương trình, …
        + Hậu cần phía sau…
* Ban Văn nghệ - Thể thao:
-  Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Châu Thanh Thúy – UV BTV Đoàn Khoa
-  Thành viên:
        + Đ/c Lương Xuân Lộc - UV BCH Đoàn Khoa
        + Đ/c Công Trường Vũ - UV BCH Đoàn Khoa
-  Công việc chính:
        + Các mảng: Văn nghệ, sinh hoạt đoàn, …
        + Thể thao: giao lưu các đ/c, các lĩnh vực về thể thao, vui chơi, … 

 NHỮNG HOẠT ĐỘNG "ĐỘI NGHIỆT HUYẾT RỪNG XANH"

Số lần xem trang: 2309
Nhập ngày: 27-04-2023
Điều chỉnh lần cuối: 27-04-2023


Đoàn - Hội

NH?NG HO?T ??NG TIU BI?U N?M 2022(27-04-2023)

NH?NG HO?T ??NG TIU BI?U N?M 2021(27-04-2023)

NH?NG HO?T ??NG TIU BI?U C?A ??I "NHI?T HUY?T R?NG XANH" N?M 2022(27-04-2023)

NH?NG HO?T ??NG TIU BI?U C?A ??I "NHI?T HUY?T R?NG XANH" N?M 2021(27-04-2023)

NH?NG HO?T ??NG TIU BI?U C?A ??I "NHI?T HUY?T R?NG XANH" N?M 2020(27-04-2023)

NH?NG HO?T ??NG TIU BI?U C?A ??I "NHI?T HUY?T R?NG XANH" N?M 2019(27-04-2023)