NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo Ngành Quản Lý Tài Nguyên Rừng trình độ đại học nhằm trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng trong quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng. Năng lực phân tích hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề liên quan đến tài nguyên rừng ở các cấp khác nhau. Kiến thức về các chức năng và dịch vụ môi trường rừng, khả năng định hướng quản lý và phát triển rừng nhằm giảm phát thải và ứng phó với biến đổi khí hậu. Năng lực phân tích và đánh giá tác động môi trường về phương diện kĩ thuật và phương diện kinh tế của các hoạt động liên quan đến tài nguyên rừng.

Xem khung chương trình đào tạo

Kỹ năng của sinh viên

Sinh viên ngành Quản Lý Tài Nguyên Rừng được đào tạo có các kỹ năng giải quyết vấn đề chuyên môn như quản lý, sử dụng, hoạch định, dự báo, phân tích các chính sách có liên quan đến quản lý và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng. Tổ chức và thực hiện các chương trình điều tra, phân tích và đánh giá tài nguyên rừng, thiết kế các phương án quản lý tài nguyên rừng bền vững. Phối hợp làm việc nhóm giữa các nhà chuyên môn khác nhau như. Truyền đạt thông tin như kỹ năng viết báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học, biết viết báo cáo tóm tắt và trình bày trước hội nghị, hội thảo.

Cơ hội việc làm

Kỹ sư quản lý tài nguyên rừng đảm trách các công việc liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng tại các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến tài nguyên rừng và môi trường. Làm việc tại các trường, phòng Khoa học và Công nghệ, các sở, phòng ban ở các tỉnh, huyện trong cả nước về lĩnh vực quản lý tài nguyên rừn; Giảng dạy chuyên ngành quản lý tài nguyên rừng - ngành lâm nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp và các trường dạy nghề…

 

Số lần xem trang: :12182
Nhập ngày: 10-04-2017
Điều chỉnh lần cuối: 10-08-2021


Ngành Quản lý tài nguyên rừng

BỘ MÔN:(10-08-2021)