* Năm 2021

- La Vĩnh Hải Hà, Đặng Hải Phương, 2021. Nghiên cứu thực trạng tác động đến tài nguyên và giải pháp quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại khu vực rừng phòng hộ Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Tạp chí rừng và môi trường. Số. 105-106. https://www.facebook.com/111546463721686/posts/332366881639642/

- Huỳnh Đức Hoàn, Bùi Nguyễn Thế Kiệt, Cao Huy Bình Nguyễn Tiến Hưng, Phan Văn Trung, Viên Ngọc Nam, 2021. Dịch vụ hệ sinh thái trong Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Rừng và Môi trường. Số 105+106/2021. trang 62-70.

- Viên Ngọc Nam, Trần Vũ Khánh Linh, Nguyễn Thị Cẩm Thi, Nguyễn Thị Nhản, 2021. Ứng dụng GIS và WEBGIS trong quản lý công viên và cây xanh tại thành phố Hồ Chí Minh, 15 tr. Hội thảo “Vấn đề cây xanh đô thị TP.HCM".19/3/2021 tại TP. Hồ Chí Minh.

https://kientrucvadoisong.net/ckeditor/plugins/fileman/Uploads/Thitruong/TINHOI/hoi%20thao%20cay%20xanh/11_vien_ngoc_nam.pdf.

* Năm 2020

- Bùi Thị Thiên Kim, Hoàng Thị Thanh Hương, Hồ Xuân Các, 2020, Nghiên cứu thông số công nghệ sấy chân không gỗ Căm xe (Xylia xylocarpa). Tạp chí khoa học đại học Đồng Tháp, ISSN: 0866-7675, tập 9, số 3, 2020. http://tckh.dthu.edu.vn/index.php/nam-2020/s-44-6-2020/977-nghien-c-u-thong-s-cong-ngh-s-y-chan-khong-g-cam-xe-xylia-xylocarpa

* Năm 2019

- Phan Văn Thưởng và Viên Ngọc Nam, 2019. Lượng hấp thu CO2 của rừng trồng Phi lao (Casuarina equisetifolia Forst) tại khu vực Rừng phòng hộ Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Tạp chí Rừng và Môi trường. Số 91/2018, trang 42-46.

* Năm 2018 

- Nguyễn Minh Cảnh, 2018. Đặc điểm cấu trúc và đa dạng loài cây gỗ của các trạng thái rừng tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Núi Ông, tỉnh Bình Thuận. Tạp chí Rừng và Môi trường. Số 87/2018, trang 53 - 60.

- Lư Ngọc Trâm Anh, Viên Ngọc Nam, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Hải Lý, 2018. Ảnh hưởng của một số đặc tính thổ nhưỡng đến phân bố thực vật ngập mặn ở Cồn Trong, cửa Ông Trang, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Tạp chí Đại học Cần Thơ. Trang: 75-80. Doi: 10.22144/ctu.jsi.2018.068.

- Nguyễn Thị Hà, Viên Ngọc Nam và Trần Quang Bảo, 2018. Giá trị sinh khối và tích lũy các bon của rừng Đước (Rhizophora apiculta Blume) tại Cà Mau. Hội thảo khoa học: Hệ sinh thái rừng ngập mặn, Giá trị và tiềm năng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Ủy ban nhân huyện Cần Giờ và Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ, TP. HCM 06-07/8/2018. Kỷ yếu Hội thảo khoa học. tr. 99-110.

- Vương Đức Hòa và Viên Ngọc Nam, 2018. Đa dạng thực vật thân gỗ và đặc điểm cấu trúc kiểu rừng kín thường xanh mưa nhiệt đới và kiểu rừng nửa kín thường xanh ẩm nhiệt đới tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 15/2018, tr 122-131.   

- Trần Vũ Khánh Linh, Viên Ngọc Nam, 2018. Ứng dụng ảnh viễn thám Sentinel 2A xây dựng bản đồ các kiểu sử dụng đất bằng kỹ thuật phân loại hướng đối tượng tại địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Tạp chí Rừng và Môi trường. Số 87+88/2018, trang 53-58. 

- Trần Vũ Khánh Linh, Viên Ngọc Nam và Viên Ngọc Tuấn Anh, 2018. Phân tích sự thay đổi tài nguyên rừng ngập mặn tại địa bàn huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 1973 đến năm 2018, Hội thảo khoa học: Hệ sinh thái rừng ngập mặn, Giá trị và tiềm năng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Ủy ban nhân huyện Cần Giờ và Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ, TP. HCM 06-07/8/2018. Kỷ yếu Hội thảo khoa học. tr. 55-64.

- Huỳnh Đức Hoàn, Bùi Nguyễn Thế Kiệt, Phan Văn Trung, Viên Ngọc Nam, 2018. Trữ lượng các bon của quần thể Đước đôi (Rhizophora apiculata Blume) trồng tại Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 24/2018, tr 123-129.

- Phan Minh Xuân và Nguyễn Văn Thêm, 2018. Đa dạng loài cây gỗ đối với rừng kín thường xanh hơi ẩm nhiệt đới tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 350 kỳ 1, 2018, tr 105 – 113.

- Phan Minh Xuân và Nguyễn Văn Thêm, 2018. Kết cấu loài cây gỗ đối với rừng kín thường xanh hơi ẩm nhiệt đới tại khu vực Bình Châu – Phước Bửu thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tạp chí Rừng và Môi trường. Số 90, 2018, tr 35 – 38.

Số lần xem trang: 527
Nhập ngày: 11-06-2021
Điều chỉnh lần cuối: 13-05-2022


Bài báo khoa học

(21-03-2023)

Danh m?c bi bo Ti?ng Anh:(04-04-2021)