CÔNG NGHỆ SINH HỌC GIỐNG CÂY RỪNG


1. Tên môn học

 

 

Công nghệ sinh học giống cây trồng (Biotechnology in forest tree breedings / La biotechnologie des espèces forestières )

Mã số

Số tín chỉ: 2tc (30t)

 

2. Thông tin về giảng viên

 

 

·        Họ và tên: Trần Văn Minh

·        Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ

·        Thời gian và địa điểm làm việc:

·        Địa chỉ liên hệ:

·        Điện thoại:

·        Những hướng nghiên cứu chính:

·        Trợ giảng:

 

3. Môn học tiên quyết

 

 

 

 

4. Mô tả môn học

 

 

 

 

Môn học này cung cấp một sự hiểu sâu về ứng dụng của nhiều kỹ thuật sinh học khác nhau trong cấy mô, bao gồm chuyển gen, cải tiến nguồn gen và nhân giống cây trồng. Mô học cũng chuẩn bị cho các kỹ năng thực hành về kỹ thuật sinh học cho những sinh viên đang làm việc trong lĩnh vực biến đổi gen, cấy mô và sản xuất hạt giống nhân tạo.

 

 

 

 

The course provides an insight on the application of various Biotechnologies in tree breedings, including gene transfer, genetic improvement and plant material propagation. It also prepares biotechnological laboratory skills for students working in the field of genetic modification in tree breedings, micro-propagation and artificial seed production.

 

 

 

 

 

 

 

5. Mục tiêu môn học

 

 

- Cung cấp kiến thức hiện đại ứng dụng công nghệ sinh học thực vật trong công tác giống cây rừng: tạo giống, nhân giống và chuyển gen ngoại lai;

- Nắm bắt được những kỹ thuật hiện đại về công nghệ sinh học thực vật trong tác nghiệp tạo giống và nhân giống

 

- To apply laboratory techniques for plant tissue culture, including sterilization, media preparation; tissue selection and maintaining physical conditions;

 

 

- To explain cytological basis of cell growth and differentiation, the roles of plant growth regulators and the morphogenesis in thin cell layer (TCL) and single cell (SC) cultures;

- To apply techniques for meristem and somatic cell cultures, for artificial seed production and micro-propagation;

- To explain mutations and techniques to induce mutations in cell cultures, and the uses of monoploid and naked cell cultures, and the techniques for gene transfers (including via plasmid vectors).

 

Số lần xem trang: :12130
Nhập ngày: 02-10-2009
Điều chỉnh lần cuối: 04-11-2018


Viễn thám ứng dụng trong quản lý tài nguyên rừng(02-10-2009)

Hệ thống nông lâm kết hợp(02-10-2009)

Năng suất và sản lượng rừng(02-10-2009)

Sinh thái rừng trồng nhiệt đới(02-10-2009)

Mô hình hoá trong Lâm nghiệp(02-10-2009)

Sinh thái cảnh quan(02-10-2009)

PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ ĐA BIẾN(07-01-2008)