MÔ HÌNH HÓA TRONG LÂM NGHIỆP

 

 

1. Tên môn học

Mô hình hóa trong lâm nghiệp (Modelling in Forestry / Modélisation en foresterie)

Mã số:                                                           

Số tín chỉ : 2 tín chỉ (30T)

 

2. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC KIỂNG

Chức danh, học hàm, học vị: Ph.D 

Thời gian, địa điểm làm việc: Đại học Nông Lâm TP. HCM, từ 1978

Địa chỉ liên hệ: Khoa Lâm Nghiệp, Đại học Nông Lâm TP. HCM

Điện thoại, email: 0913 137 354, nnkieng@hcmuaf.edu.vn

 

Các hướng nghiên cứu chính:

     * Mô hình hóa & Tối ưu hóa các quá trình sản xuất và nghiên cứu khoa học.

     * Các mô hình thí nghiệm và Các phương pháp thống kê đa biến.

     * Bảo tồn đa dạng sinh học và Đánh giá sử dụng tài nguyên sinh vật.

     * Điều tra – dự tính – dự báo sâu bệnh hại rừng, thiết lập mô hình kháng sâu bệnh của hệ sinh thái rừng.

     * Nấm lớn ở rừng

 

3. Môn học tiên quyết

 

4. Mô tả môn học

Môn học bao gồm một tiến trình nghiên cứu thông qua việc xây dựng ý tưởng nghiên cứu về việc phát triển một đề cương, thiết lập các mô hình, kiểm chứng và giải đoán các kết quả về tối ưu, dự báo và áp dụng các mô hình.

 

The course covers a research process from generating a research idea through the development of a proposal, to the establishment of models, validation and interpretation of the results, including optimization, forecasting, predicting and applying the models.

 

 

5. Mục tiêu của môn học

- Kiến thức: Am hiểu về việc mô hình hóa các đối tượng nghiên cứu, xác định các nguyên nhân chủ yếu để tác động vào đối tượng nghiên cứu nhằm thu thập dữ liệu là các kết quả đáp ứng từ hệ thống của đối tượng đã bị tác động, phân tích mối quan hệ nhân quả và xác định tính quy luật của mối quan hệ này, thiết lập các mô hình toán học từ các mối quan hệ nhân quả nhằm phục vụ cho tiến trình tối ưu hóa, dự tính và dự báo khoa học một cách đúng đắn nhất.

- Kỹ năng: Sử dụng thành thạo các phần mềm phổ dụng và chuyên dụng (Excel, Statgraphics, Mathematica) trong việc xử lý các dữ liệu nghiên cứu khoa học và thiết lập các mô hình toán học.

- Thái độ, chuyên cần: Tham gia đầy đủ và tích cực trong các buổi giảng dạy của giảng viên.

 

After completing the course, students are able to:

-         Explain the modelling of research objects and identify cause-effect relationships in the concerned system;

-         Establish mathematical models to these relationships for optimization, forecasting, and predicting problems;

Use common sofwares (Excel, Statgraphics, Mathematica) in data analysis and modellings.

 

Số lần xem trang: :12106
Nhập ngày: 02-10-2009
Điều chỉnh lần cuối: 04-11-2018


Viễn thám ứng dụng trong quản lý tài nguyên rừng(02-10-2009)

Hệ thống nông lâm kết hợp(02-10-2009)

Công nghệ sinh học giống cây rừng(02-10-2009)

Năng suất và sản lượng rừng(02-10-2009)

Sinh thái rừng trồng nhiệt đới(02-10-2009)

Sinh thái cảnh quan(02-10-2009)

PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ ĐA BIẾN(07-01-2008)