Chuyên ngành Nông Lâm Kết Hợp

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo chuyên ngành Nông Lâm Kết Hợp trình độ đại học nhằm trang bị cho người học kiến thức nền tảng và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Phân tích được các tiềm năng và hạn chế về đất, nước, tài nguyên sinh học và các yếu tố xã hội, kinh tế và thị trường trên một quan điểm hệ thống Nông lâm kết hợp. Phát triển và nhân rộng các Hệ thống Nông lâm kết hợp có sức sống về kinh tế, có tác động tích cực về môi trường và được sự chấp nhận của xã hội. Tổ chức thực hiện các dự án, chương trình liên quan đến Hệ thống Nông lâm kết hợp. Có khả năng nắm bắt nhu cầu của xã hội, có phẩm chất đạo đức và năng lực thực hiện các nhiệm vụ, góp phần phát triển bền vững nông thôn Việt Nam.

 

Xem khung chương trình đào tạo

 

Kỹ năng của sinh viên

Sinh viên chuyên ngành Nông Lâm Kết Hợp được đào tạo có các kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, biết cách lãnh đạo và biết thúc đẩy. Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và chuyên ngành. Có khả năng viết báo cáo, khả năng trình bày, diễn đạt ý tưởng qua lời nói, hình ảnh. Áp dụng các kiến thức xã hội, kinh tế, pháp luật vào công tác quản lý bảo vệ rừng và môi trường. Làm việc trong các vùng rừng với các cộng đồng dân tộc khác nhau với cách tiếp cận sinh thái nhân văn trong giao tiếp và thúc đẩy các hoạt động quản lý với các bên liên quan. Tổ chức thực hiện các phương án, dự án, chương trình quản lý tài rừng và môi trường bền vững.

Cơ hội việc làm

Chương trình đào tạo chuyên ngành Nông lâm Kết hợp trang bị cho sinh viên tốt nghiệp năng lực để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, sau khi ra trường sinh viên Kỹ sư ngành lâm nghiệp, chuyên ngành Nông Lâm Kết Hợp có thể đảm trách công việc liên quan đến lĩnh vực lâm sinh ở các công ty, doanh nghiệp lâm nghiệp. Làm việc tại các trường, phòng Khoa học và Công nghệ, các Sở, Phòng ban ở các tỉnh, huyện trong cả nước về lĩnh vực lâm nghiệp, khuyến nông, khuyến lâm; làm việc tại các viện điều tra qui hoạch,…Tham gia giảng dạy chuyên ngành lâm sinh, nông lâm kết hợp ở các trường. Ngoài ra có thể làm chuyên gia tư vấn cho các chương trình, dự án về lĩnh vực phát triển nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn các cấp.

Số lần xem trang: :12091
Nhập ngày: 10-04-2017
Điều chỉnh lần cuối: 27-11-2017