Chuyên ngành lâm học

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo chuyên ngành Lâm học trình độ đại học nhằm trang bị cho người học hiểu biết toàn diện về mọi lĩnh vực hoạt động của ngành với những kiến thức về sinh thái học, lâm sinh, trồng rừng, điều tra, điều chế, bảo vệ, quản lý nguồn tài nguyên rừng. Có kiến thức và kỹ năng thiết kế, chỉ đạo thực hiện các công trình xây dựng và phát triển rừng. Có khả năng điều tra, đánh giá tài nguyên thiên nhiên, rừng và môi trường, quy hoạch lâm nghiệp và quản lý sử dụng đất lâm nghiệp. Có khả năng nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ lâm nghiệp.

Xem khung chương trình đào tạo

Kỹ năng của sinh viên

Sinh viên chuyên ngành Lâm học được đào tạo có các kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ điều tra, các phương pháp điều tra, đánh giá và phân tích tài nguyên rừng và đất rừn. Thiết kế, giám sát¸ các công trình lâm sinh, như thiết kế trồng rừng, khai thác rừng, làm giàu rừng, quy hoạch phát triển nông lâm nghiệp. Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh, các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lâm nghiệp ở các cơ sở sản xuất và nghiên cứu. Tư vấn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật lâm nghiệp cho các cơ sở sản xuất ở các địa phương. Có khả năng tổ chức, làm việc độc lập và theo nhóm.

Cơ hội việc làm

Chương trình đào tạo ngành lâm học trang bị cho sinh viên tốt nghiệp năng lực để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, sau khi ra trường sinh viên có thể làm việc tại: Các công ty, các doanh nghiệp lâm nghiệp; làm việc tại các trường, phòng Khoa học & Công nghệ, các sở, phòng ban ở các tỉnh, huyện trong cả nước về lĩnh vực lâm nghiệp, khuyến nông, khuyến lâm; làm việc tại các viện điều tra qui hoạch, các trung tâm ứng dụng và triển khai lâm nghiệp, các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm; giảng dạy ngành lâm nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp và các trường dạy nghề…Ngoài ra có thể làm chuyên gia tư vấn cho các chương trình, dự án về lĩnh vực phát triên nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn các cấp.

 

 

 

Số lần xem trang: :12167
Nhập ngày: 10-04-2017
Điều chỉnh lần cuối: 07-08-2021


Ngành Lâm Học

BỘ MÔN:(07-08-2021)