Hội thảo: “Bí mật của nước - vai trò ion kiềm với sức khoẻ & thực phẩm Halal và các tiêu chuẩn được áp dụng”
Đọc tiếp…
     
Hội thảo: “Khám phá bí mật umami: bí quyết tăng vị ngon ngọt cho thực phẩm”
Đọc tiếp…
     
Hội thảo về chất chống dính và chất làm bóng trong ngành bánh kẹo
Đọc tiếp…
     
Hội chợ - Triển lãm Giống và Nông nghiệp công nghệ cao TP. HCM lần VIII năm 2022 Đọc tiếp…
     
Triển lãm sản phẩm khoa học và công nghệ - Đại học quốc gia TP. HCM Đọc tiếp…
     
Hội thảo "Nguyên liệu ngành sữa" Đọc tiếp…
     
Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành (Techmart) Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 2022 Đọc tiếp…
     

 

Hội thảo "Tiềm năng chiết xuất thực vật như là chất bổ sung tự nhiên cho thực phẩm và thức ăn gia súc"

Đọc tiếp…

 

 

 

Hội nghị "Khoa học quốc tế: VBFOODNET 2017 - An toàn và chất lượng trong chuỗi cung ứng thực phẩm"

Đọc tiếp…

 

 

 

Hội nghị "Khoa học & Công nghệ Thực phẩm ASEAN" lần thứ 15 tại Việt Nam

Đọc tiếp…

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 2689
Nhập ngày: 01-10-2021
Điều chỉnh lần cuối: 23-05-2023


Hội thảo khoa học

H?i th?o: (08-11-2023)

H?i th?o: "H? th?ng th?c ph?m pht th?i th?p ? ??ng b?ng sng C?u Long: C? h?i, thch th?c v t??ng lai(08-11-2023)

H?i th?o: "H? th?ng th?c ph?m pht th?i th?p ? ??ng b?ng sng C?u Long: C? h?i, thch th?c v t??ng lai(08-11-2023)

H?i th?o: B m?t c?a n??c - vai tr ion ki?m v?i s?c kho? & th?c ph?m Halal v cc tiu chu?n ???c p d?ng(23-05-2023)

H?i th?o: Khm ph b m?t umami: b quy?t t?ng v? ngon ng?t cho th?c ph?m(10-04-2023)

H?i th?o v? ch?t ch?ng dnh v ch?t lm bng trong ngnh bnh k?o(29-03-2023)

Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành (Techmart) Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 2022(05-09-2022)

Hội chợ - Triển lãm Giống và Nông nghiệp công nghệ cao TP. HCM lần VIII năm 2022 (05-09-2022)

Triển lãm sản phẩm khoa học và công nghệ - Đại học quốc gia TP. HCM (05-09-2022)

Hội thảo Nguyên liệu ngành Sữa(28-06-2022)

Hội thảo “Tiềm năng chiết xuất thực vật như là chất bổ sung tự nhiên cho thực phẩm và thức ăn gia súc”(01-10-2021)

Hội nghị "Khoa học quốc tế: VBFOODNET 2017 - An toàn và chất lượng trong chuỗi cung ứng thực phẩm"(01-10-2021)

Hội nghị "Khoa học & Công nghệ Thực phẩm ASEAN" lần thứ 15 tại Việt Nam(01-10-2021)