Sinh viên vui lòng điền đầy đủ, chính xác các thông tin trên các biểu mẫu và hoàn thành các xác nhận, xin ý kiến của các cấp (BCN Khoa, Bộ môn - nếu phiếu có yêu cầu) trước khi nộp về các Phòng-Ban liên quan. 

 

Quy định về định dạng Khóa luận tốt nghiệp/ Tiểu luận tốt nghiệp Đọc tiếp…
     

 

Biểu mẫu liên quan đến Đào tạo

Đọc tiếp…

 

 

 

Biểu mẫu thu thập thông tin Tiểu luận/Khóa luận tốt nghiệp

Đọc tiếp…

 

 

 

Biểu mẫu liên quan đến Nghiên cứu khoa học – Sinh viên

Đọc tiếp…

 

 

 

 Biểu mẫu liên quan đến Làm việc tại Phòng Thí nghiệm

 Đọc tiếp…

 

 

 

 

Số lần xem trang: :3054
Nhập ngày: 30-09-2021
Điều chỉnh lần cuối: 01-09-2022


Biểu mẫu

Quy định về định dạng Khóa luận tốt nghiệp/ Tiểu luận tốt nghiệp(01-09-2022)

Các Biểu mẫu liên quan đến làm việc tại Phòng Thí nghiệm(13-10-2021)