Về mặt chuyên môn, Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm hiện nay được tổ chức thành 05 Bộ môn chuyên môn:

      1.   Hóa sinh thực phẩm và Dinh dưỡng Người

      2.   Vi sinh và Phát triển Sản phẩm

      3.   Công nghệ Sau thu hoạch và Kỹ thuật Thực phẩm

      4.   Hợp chất Thiên nhiên

      5.   Công nghệ Hóa học

 

 

 

Số lần xem trang: 2770
Nhập ngày: 24-09-2021
Điều chỉnh lần cuối: 25-07-2022


Các Bộ môn

B? mn Ha sinh Th?c ph?m v Dinh d??ng Ng??i - Thanh H??ng(10-12-2022)

Bộ môn Hợp chất Thiên nhiên(11-09-2022)

Bộ môn Vi sinh và Phát triển Sản phẩm(10-05-2022)

Bộ môn Công nghệ Hóa học(06-10-2021)

Bộ môn Công nghệ Hóa học (29-09-2021)

Bộ môn Công nghệ Hóa học (29-09-2021)

Bộ môn Hóa sinh Thực phẩm và Dinh dưỡng Người (29-09-2021)

Bộ môn Vi sinh và Phát triển sản phẩm(27-09-2021)

Bộ môn Hợp chất Thiên nhiên(27-09-2021)

Bộ môn Công nghệ Hóa học (25-09-2021)

Bộ môn Hợp chất Thiên nhiên(25-09-2021)

Bộ môn Công nghệ Sau thu hoạch và Kỹ thuật Thực phẩm(25-09-2021)

Bộ môn Vi sinh và Phát triển Sản phẩm(25-09-2021)

Bộ môn Công nghệ Hóa học (24-09-2021)

Bộ môn Công nghệ Hóa học (24-09-2021)

Bộ môn Công nghệ Hóa học (24-09-2021)

Bộ môn Công nghệ Hóa học (24-09-2021)

B? mn H?p ch?t Thin nhin(24-09-2021)

Bộ môn Hợp chất Thiên nhiên(24-09-2021)

Bộ môn Hợp chất Thiên nhiên(24-09-2021)

Bộ môn Hợp chất Thiên nhiên(24-09-2021)

Bộ môn Hợp chất Thiên nhiên(24-09-2021)

Bộ môn Công nghệ Sau thu hoạch và Kỹ thuật Thực phẩm(24-09-2021)

Bộ môn Công nghệ Sau thu hoạch và Kỹ thuật Thực phẩm(24-09-2021)

Bộ môn Công nghệ Sau thu hoạch và Kỹ thuật Thực phẩm(24-09-2021)

Bộ môn Công nghệ Sau thu hoạch và Kỹ thuật Thực phẩm(24-09-2021)

Bộ môn Hóa sinh Thực phẩm và Dinh dưỡng Người (24-09-2021)

Bộ môn Hóa sinh Thực phẩm và Dinh dưỡng Người (24-09-2021)

Bộ môn Hóa sinh Thực phẩm và Dinh dưỡng Người (24-09-2021)

Bộ môn Hóa sinh Thực phẩm và Dinh dưỡng Người (24-09-2021)

Bộ môn Hóa sinh Thực phẩm và Dinh dưỡng Người (24-09-2021)

B? mn Vi sinh v Pht tri?n S?n ph?m(24-09-2021)

Bộ môn Hóa sinh Thực phẩm và Dinh dưỡng Người (24-09-2021)

Bộ môn Vi sinh và Phát triển Sản phẩm(24-09-2021)

Bộ môn Vi sinh và Phát triển Sản phẩm(24-09-2021)

Bộ môn Vi sinh và Phát triển Sản phẩm(24-09-2021)

Bộ môn Vi sinh và Phát triển Sản phẩm(24-09-2021)

Bộ môn Vi sinh và Phát triển Sản phẩm(24-09-2021)

Bộ môn Vi sinh và Phát triển Sản phẩm(24-09-2021)

Bộ môn Công nghệ Hóa học (24-09-2021)

Bộ môn Hợp chất Thiên nhiên(24-09-2021)

Bộ môn Công nghệ Sau thu hoạch và Kỹ thuật Thực phẩm(24-09-2021)

Bộ môn Vi sinh và Phát triển Sản phẩm(24-09-2021)

B? mn Ha sinh Th?c ph?m v Dinh d??ng Ng??i (24-09-2021)