KHOA LÂM NGHIỆP

Faculty of Forestry

Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

 

 

Khoa Lâm Nghiệp được thành lập năm 1955 thuộc trường Đại học Nông Lâm Súc. Năm 1985, Khoa Lâm Nghiệp, trường Ðại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh ngày nay được sát nhập từ 3 Khoa: Khoa Lâm Nghiệp của trường Ðại học Nông nghiệp 4, khoa Lâm Học và khoa Công Nghiệp Rừng của trường Cao Ðẳng Lâm Nghiệp Ðồng Nai. Hiện nay khoa có 3 ngành bậc đại học: ngành Lâm Nghiệp và ngành Chế biến Lân sản và Quảng lý Tài nguyên rừng với 6 bộ môn chuyên ngành. Thêm vào đó, Khoa có đào tạo 2 ngành bậc sau đại học là: Lâm Sinh và Công nghệ Chế biến Lâm sản; đào tạo tiến sĩ 2 ngành là Kỹ thuật Lâm sinh và Công nghệ Chế biến Lâm sản.

Khoa Lâm Nghiệp đã và đang đào tạo nhiều kỹ sư và thạc sĩ, tiến sĩ ngành Lâm Nghiệp, Quản lý Tài nguyên rừng và Công nghệ Chế biến Lâm sản trong phạm vi toàn quốc. Các kỹ sư và thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo tại Khoa hiện đang giữ các trọng trách ở các Sở, Ban/Ngành, Trường, Viện và các doanh nghiệp. Uy tín về đào tạo của Khoa Lâm Nghiệp đã được các cơ sở công nhận, hầu hết sinh viên tốt nghiệp đều nhận được việc làm phù hợp với ngành học.

 

Ban Chủ Nhiệm Khoa:

  • Trưởng Khoa: PGS. TS. Phạm Ngọc Nam
  • Phó Trưởng Khoa: ThS. Hoàng Văn Hòa
  • Phó Trưởng Khoa: TS. La Vĩnh Hải Hà 

 Bộ môn trực thuộc:
+
Bộ môn Lâm sinh
+
Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng
+
Bộ môn Nông Lâm kết hợp và Lâm nghiệp xã hội
+ Bộ môn Công nghệ Chế biến Lâm sản
+
Bộ môn Công nghệ Gỗ - Giấy
+
Bộ môn Thiết kế Đồ gỗ Nội thất.

 

Nhân sự cơ hữu: Khoa có 37 cán bộ và công nhân viên, trong đó: có 03 Phó giáo sư Tiến sĩ, 06 tiến sĩ, 27 thạc sĩ và 04 kỹ sư/cử nhân.

 

Chương trình đào tạo: ngành Lâm nghiệp, ngành Quản lý Tài nguyên rừng và ngành Công nghệ Chế biến Lâm sản. trong đó,

Ngành Lâm nghiệp gồm 3 chuyên ngành là:
     1. Lâm học
     2. Nông Lâm kết hợp và Lâm nghiệp Xã hội
     3. Lâm nghiệp Đô thị

Ngành Công nghệ Chế biến Lâm sản gồm 3 chuyên ngành:
     1. Chế biến Lâm sản/Gỗ
     2. Công nghệ Gỗ - Giấy
     3. Thiết kế Đồ gỗ Nội thất.

Ngành Quản lý Tài nguyên rừng

 

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

• Nghiên cứu trồng rừng trên các vùng đất hoang hóa, thuộc vùng cao và đất ngập nước.
• Nghiên cứu quản lý nguồn tài nguyên rừng; nghiên cứu phổ biến các kỹ thuật nông lâm kết hợp; nghiên cứu lâm nghiệp đô thị (quy hoạch thiết kế, phát triển hệ thống cây xanh, …).
• Nghiên cứu lâm nghiệp xã hội, phát triển dự án lâm nghiệp, khuyến lâm, ứng dụng GIS (hệ thống thông tin địa lý trong lâm nghiệp và quy hoạch).
• N
ghiên cứu các kỹ thuật bảo quản và chế biến lâm sản.

Các công trình nghiên cứu điển hình

Chuyên ngành Lâm Nghiệp
1.Quá trình tái sinh của Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri) trong rừng kín ẩm thừơng xanh mưa mùa nhiệt đới ở Đông Nam Bộ.
2. Nghiên cứu kỹ thuật gieo ươm và gây trồng Dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri)
3. Xây dựng bộ ảnh cây rừng tiêu biểu của rừng kín trường xanh mưa ẩm nhiệt đới ở miền Đông Nam Bộ.
4. Trồng rừng sưu tập các loài cây họ Dầu (Dipterocarpaceae) và họ Đậu (Fabaceae) ở miền Đông Nam Bộ.
5. Nghiên cứu trồng phục hồi rừng khô hạn ở Tỉnh Ninh Thuận.
6. Nghiên cứu phục hồi rừng cây họ Dầu (Dipterocarpaceae) ở Tỉnh Bình Phước.

Chuyên ngành Công nghệ Chế biến Lâm sản
1.Nghiên cứu chế biến và sử dụng lâm sản ngoài gỗ.
2.Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật và công nghệ bảo quản, sấy gỗ.
3.Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván sợi và ván dăm.
4.Nghiên cứu các cơ sở khoa học và công nghệ chế biến - sử dụng gỗ rừng trồng
5.Nghiên cứu công nghệ chế biến và sử dụng các loại tre, vật liệu tre - gỗ kết hợp, công nghệ biến tính tre.
6.Nghiên cứu công nghệ xử lý biến tính một số loại gỗ rừng trồng.
7.Nghiên cứu công nghệ tẩy nhuộm màu gỗ.
8.Nghiên cứu công nghệ sản xuất gỗ chậm cháy, xử lý phòng chống cháy cho sản phẩm gỗ.
9.Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời trong công nghệ chế biến lâm sản.

10. Nghiên cứu các nguồn nguyên liệu mới trong sản xuất bột giấy - giấy.

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC - GIẢNG VIÊN

 KHOA LÂM NGHIỆP NĂM 2018

 

STT

Học

Hàm

Họ Và Tên

Chức vụ

Emai

1. Bộ môn Lâm sinh

1.

PGS.TS

Nguyễn Văn Thêm

Giảng viên cao cấp

nvthem2009@gmail.com

2.

TS

Phạm Thanh Hải

Giảng viên, Trưởng BM

haidhnl@gmail.com

3.

Th.S

Nguyễn Thị Minh Hải

Giảng viên

minhhaich12@yahoo.com

4.

ThS

Trần Thế Phong

Giảng viên

tranthephong@hcmuaf.edu.vn

5.

Th.S

Phan Minh Xuân

Giảng viên/NCS

pmxuan@yahoo.com

6.

KS

Trần Trọng Nghĩa

Giảng viên

ctynaman@yahoo.com.vn

7.

KS

Phan Văn Trọng

nhân viên

 Trongpv78.hcm@gmail.com

2. Bộ môn Quản lý Tài nguyên rừng

8.

PGS.TS

Viên Ngọc Nam

Giảng viên cao cấp

drvnnam@gmail.com

9.

TS

Nguyễn Minh Cảnh

Giảng viên, Trưởng BM

nmcanh1873@yahoo.com

10.

Th.S

Mạc Văn Chăm

Giảng viên/NCS

chamk1978@yahoo.com

11.

Th.S

Trương Văn Vinh

Giảng viên/NCS

tvvinh206@yahoo.com

12.

Th.S

Nguyễn Thị Kiều Nương

Giảng viên

ntknuong@yahoo.com

13.

Th.S

Hồ Lê Tuấn

Giảng viên/NCS

t19pha@yahoo.com

3. Bộ môn Nông Lâm kết hợp và Lâm nghiệp Xã hội

14.

TS

Bùi Việt Hải

Giảng viên chính

buiviethai@hcmuaf.edu.vn

15.

TS

La Vĩnh Hải Hà

Giảng viên, Phó Trưởng Khoa

lvhaiha@hcmuaf.edu.vn

16.

Th.S

Nguyễn Quốc Bình

Giảng viên/NCS

ngquocbinh@hcmuaf.edu.vn

17.

Th.S

Đặng Hải Phương

Giảng viên

danghaiphuong@hcmuaf.edu.vn

18.

Th.S

Nguyễn Thị Lan Phương

Giảng viên

lanphuong@hcmuaf.edu.vn

19.

Th.S

Nguyễn Thị Kim Tài

Giảng viên

ntkimtai@hotmail.com

4. Bộ môn Công nghệ Chế biến Lâm sản

20.

TS

Hoàng Thị Thanh Hương

Giảng viên chính

thanhhuong_lamnghiep@yahoo.com,

21.

TS

Tăng Thị Kim Hồng

Giảng viên,

GĐ TT NCKTLN

tangkimhong@hcmuaf.edu.vn

22.

ThS

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Giảng viên chính

nguyetcbls@gmail.com

23.

ThS

Hoàng Văn Hòa

Giảng viên/NCS

Phó Trưởng Khoa
GĐ TT Chế biến LS và Bột giấy

hoangvanhoa@hcmuaf.edu.vn

24.

ThS

Bùi Thị Thiên Kim

Giảng viên/NCS

thienkimq92003@yahoo.com
thienkim@hcmuaf.edu.vn

5. Bộ môn Công nghệ Gỗ - Giấy

25.

ThS

Đặng Thị Thanh Nhàn

Giảng viên, Phó Trưởng BM

hungnhan4@yahoo.com

26.

ThS

Nguyễn Duy Linh

Giảng viên, NCS

nguyenduylinh222@gmail.com

27.

ThS

Trần Thị Hiền

Giảng viên

 

28.

ThS

Huỳnh Ngọc Hưng

Giảng viên

hung_huynhlongan86@yahoo.com

29.

ThS

Lê Tiểu Anh Thư

Giảng viên

thu.letieuanh@yahoo.com

30.

ThS

Lê Thanh Thùy

giảng viên

cng.thanhthuy@yahoo.com

6. Bộ môn Công nghệ Thiết kế Đồ gỗ Nội thất

31.

PGS. TS

Phạm Ngọc Nam

Giảng viên cao cấp, Trưởng khoa,
Trưởng BM

drpnnam@hcmuaf.edu.vn

32.

ThS

Nguyễn Lê Hồng Thúy

Giảng viên/NCS

lehongthuynguyen@gmail.com

33.

ThS

Phạm Thị Kim Hoa

Giảng viên

pkthoa@hcmuaf.edu.vn 

34.

ThS

Đặng Minh Hải

Giảng viên

haidang@hcmuaf.edu.vn

35.

ThS

Lê Quang Nghĩa

Giảng viên

lqnghia@hcmuaf.edu.vn

7. Văn phòng

36.

CN

Đinh Thị Minh Xuân

Giáo vụ

dtmxuan@hcmuaf.edu.vn

37

CN

Lê Thị Luận

Thư ký

lethiluan.th@gmail.com

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  Khoa Lâm Nghiệp, Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. 

  Điện thoại : (028) 38975453  website: http://ff.hcmuaf.edu.vn

  Email: kln@hcmuaf.edu.vn

 

Số lần xem trang : :14901
Nhập ngày : 15-11-2011
Điều chỉnh lần cuối :12-07-2018


DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA LÂM NGHIỆP NĂM 2017(27-11-2011)

Trang liên kết

 

 

HH Gỗ-MN TP.HCM
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một hai năm sáu