TRƯỞNG KHOA

TS. TĂNG THỊ KIM HỒNG

ĐT: 0909687928

Email: tangkimhong@hcmuaf.edu.vn


 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. NGUYỄN MINH CẢNH

 

Email: nmcanh@hcmuaf.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. TRƯƠNG VĂN VINH

 

Email: tvvinh@hcmuaf.edu.vn


 

 

 


Giới thiệu

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC (MOU) BIFA VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM(08-05-2019)

Bộ môn Lâm sinh(04-04-2018)