/data/1201.png

QUẢN LÝ LƯU VỰC

 

 

1. Tên môn học

Quản lý lưu vực (Watershed Management / La gestion des bassins versants)

Mã số:                       

Số tín chỉ: 2tc (30T)

 

2. Cán bộ giảng dạy

 

Họ TS. Nguyễn Kim Lợi

Bộ môn/Khoa: Hệ thống thông tin địa lý – Khoa Môi trường & Tài nguyên

Cơ quan: Trường Đại học Nông Lâm TPHCM

Địa chỉ liên lạc: Khoa Môi trường & Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TPHCM

 

3. Môn học tiên quyết (nếu có): GIS

 

 

4. Mô tả môn học

 

Môn học này nhằm giúp cho sinh viên bước đầu tiếp cận các nguyên lý và  phương pháp cơ bản trong quản lý, bảo tồn lưu vực. Các nguyên lý và tiến trình thủy văn rừng nhằm đánh giá ảnh hưởng của rừng đến đặc trưng thủy văn. Những nhấn tố ảnh hưởng và kiểm soát chất lượng, số lượng nước, kiểm soát xói mòn và bồi lắng, mô hình SWAT.

 

Principles of watershed management, Forest hydrology process, Relationship between

 

Forest, water discharge and water quality, soil erosion control, Soil and Water Assessment Tool (SWAT) model.

 

5. Mục tiêu của môn học

 

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về các nguyên lý cơ bản trong quản lý lưu vực, bảo tồn lưu vực.  Chi tiết các mục tiêu như sau:

a) Hiểu được các nguyên lý cơ bản về Quản lý lưu vực;

b) Ứng dụng các kiến thức Quản lý lưu vực trong việc trong quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên dựa trên đơn vị lưu vực;

c) Đánh giá đánh giá đất và nước thông qua mô hình SWAT dưa trên đơn vị lưu vực.   

 

This course will provide to student the principles of watershed management, and watershed conservation.  The specific  objectives of this course are as follows:

 

 

a)      to understand the principles of watershed management;

 

b)     to apply watershed unit for natural resource management;

to assess soil and water through SWAT model.

 

Số lần xem trang: 9078
Điều chỉnh lần cuối: 03-11-2018


Bài báo khoa học

Phân tích chính sách lâm nghiệp(02-10-2009)

Hệ thống thống tin địa lý ứng dụng trong quản lý tài nguyên rừng(02-10-2009)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bảy chín một tám