/data/1201.png

Trường đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh tuyển sinh đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ trong nước các ngành sau:Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Khoa học đất, Chăn nuôi,  thú y, Lâm học, Nuôi trồng thủy sản, Kinh tế nông nghiệp, Kỹ thuật cơ khí, Chế biến Lâm sản, Quản lý đất đai, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Quãn lý tài nguyên và môi trường.

Kết quả tuyển sinh sau đại học http://pgo.hcmuaf.edu.vn/

Số lần xem trang: 8600
Điều chỉnh lần cuối: 03-11-2018


THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA LÂM NGHIỆP NĂM 2013(20-09-2012)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy năm ba bốn