VIỄN THÁM ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG

 

1. Tên môn học:      

Viễn thám ứng dụng trong quản lý tài nguyên rừng (Remote sensing applied to forest resource management / Télédétection appliquée à la gestion des ressources forestières)

Mã số:

Số tín chỉ : 2 tc (30T)

 

2. Thông tin giảng viên

 

Họ và tên: Phạm Trịnh Hùng

Học vị: Tiến sĩ viễn thám, liên ngành môi trường.

Điện thoại cơ quan: (08) 3896 3352,

Email: phamtrinhhung@hotmail.com

Hướng nghiên cứu chính:

-        Ứng dụng viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường.

-        Ứng dụng HTTTĐL (GIS) trong quản lý tài nguyên và môi trường.

-        Sinh thái cảnh quan, mô hình hóa thay đổi sử dụng đất, mô hình hóa cảnh quan và môi trường.

 3. Môn học tiên quyết

Để có thể theo môn học sinh viên cần phải đạt các môn học thuộc học phần bắt buộc như : Rừng nhiệt đới, mô hình hóa trong lâm nghiệp, lâm sinh học rừng trồng, Năng suất sản lượng rừng và phương thức lâm sinh nhiệt đới.

 

4. Mô tả môn học

Môn học được tập trung vào các kiến thức cơ bản về viễn thám kỹ thuật số cùng các ứng dụng của nó trong việc quản lý tài nguyên rừng liên quan đến lâm học, điều tra quy hoạch và quản lý bảo vệ rừng.

 

The course focuses on fundamental knowledge of digital remote sensing techniques and their applications in forestry, including silvicultural assessment, forest resource inventories and forest protection and conservation.

 

5. Mục tiêu môn học

- Giải thích được các khái niệm cơ bản về viễn thám.

- Phát triển một sự hiểu biết cơ bản về cơ chế thu nhận, tiến trình xử lý, hiển thị và phân tích của dữ liệu viễn thám kỹ thuật số đối với quản lý tài nguyên rừng.

- Mô tả được các kiểu và các loại hệ thống viễn thám đang hiện hữu.

- Phát triển các ứng dụng của viễn thám trong quản lý tài nguyên rừng.

  

- To explain fundamental concepts of remote sensing;

 

- To develop an insight on the mechanism of capturing, processing, displaying and analyzing of digital remote sensing data;

- To describe and classify existing remote sensing systems;

- To develop applications of remote sensing in forest resource management.

 

Số lần xem trang: :12149
Nhập ngày: 02-10-2009
Điều chỉnh lần cuối: 04-11-2018


Hệ thống nông lâm kết hợp(02-10-2009)

Công nghệ sinh học giống cây rừng(02-10-2009)

Năng suất và sản lượng rừng(02-10-2009)

Sinh thái rừng trồng nhiệt đới(02-10-2009)

Mô hình hoá trong Lâm nghiệp(02-10-2009)

Sinh thái cảnh quan(02-10-2009)

PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ ĐA BIẾN(07-01-2008)