HỆ THỐNG NÔNG LÂM KẾT HỢP

 

 

1. Tên môn học        

 

Hệ thống Nông Lâm kết hợp (Agroforestry / Agroforesterie)

Mã số:

Thời lượng:    2tc (30T)

 

2. Cán bộ giảng dạy

Họ và tên: PGS.TS. Phạm Văn Hiền,

Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM

Điện thoại:        08 8963339,  Mobi: 0913464989

Email:

pvhien@hcmuaf.edu.vn

 

 

 

3. Môn học tiên quyết

Kỹ thuật Nông Lâm kết hợp, Lâm học, Nông học đại cương.

 

 

 

4. Mô tả môn học

Hệ thống hoá khái niệm hệ thống nông nghiệp, tính bền vững của hệ thống nông nghiệp và hệ thống nông lâm kết hợp; phân tích hệ thống nông lâm kết hợp và thành phần của hệ thống; quan điểm và cách tiếp cận trong nghiên cứu hệ thống nông lâm kết hợp bền vững; phương pháp xây dựng và phát triển hệ thống nông lâm kết hợp và định hướng ngành nông lâm trong tương lai.

 

The course discusses concepts relating to agricultural systems and agroforestry systems, and their sustainability. The analysis of interactions among components of agroforestry systems and the approaches for sustainable agroforestry system assessment and development are also provided.  The future trend and strategy of agroforestry systems are also discussed.

 

 

 

 

 

5. Mục tiêu môn học

 

- Nâng cao kiến thức nông lâm kết hợp, tư duy hệ thống và phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu và phát triển hệ thống nông lâm kết hợp.

- Hỗ trợ chia sẻ, cập nhật các kiến thức về hệ thống nông lâm kết hợp qua việc tổng kết và thảo luận các thông tin hiện có về nông lâm kết hợp ở khía cạnh kỹ thuật, kinh tế, văn hoá, xã hội.

- Học viên có thể độc lập nghiên cứu, mô tả, đánh giá và xây dựng một hệ thống nông lâm kết hợp bền vững trên một vùng sinh điạ cảnh nhất định.

 

- To enhance the use of systematic approach in agroforestry research and development.

 

- To support sharing and updating knowlege of technological, socioeconomic and cultural aspects of agroforestry systems though litterature reviews and discussions.

-  To describe, assess and develop sustainable agroforestry systems in particular bio-physical contextes.

 

Số lần xem trang: :12128
Nhập ngày: 02-10-2009
Điều chỉnh lần cuối: 04-11-2018


Viễn thám ứng dụng trong quản lý tài nguyên rừng(02-10-2009)

Công nghệ sinh học giống cây rừng(02-10-2009)

Năng suất và sản lượng rừng(02-10-2009)

Sinh thái rừng trồng nhiệt đới(02-10-2009)

Mô hình hoá trong Lâm nghiệp(02-10-2009)

Sinh thái cảnh quan(02-10-2009)

PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ ĐA BIẾN(07-01-2008)