NĂNG SUẤT VÀ SẢN LƯỢNG RỪNG

1. Tên môn học

Năng suất và sản lượng rừng (Forest growth and yield / la croissance et le rendement des forêts)

Mã số:

Thời lượng: 2tc (30T)

 

2. Thông tin về giảng viên

 

Họ và tên:  TS. Giang Văn Thắng

Bộ môn quản lý tài nguyên rừng, khoa lâm nghiệp, đại học Nông Lâm TPHCM

ĐT: 0902538558

Email: gvthang@hcmuaf.edu.vn;

giangvanthang@yahoo.com

 

 

 

3. Môn học tiên quyết

 

Toán thống kê ứng dụng trong lâm nghiệp, Mô hình hóa trong lâm nghiệp, điều tra rừng.

 

4. Mô tả môn học

 

Các yếu tố cấu thành năng suất và sản lượng rừng; phương pháp xác định. Ứng dụng các phương pháp trong điều kiện rừng nhiệt đới.

 

Factors controlling, and methods to estimate forest growth and yield, with a special emphasis on their application in tropical forest settings.

 

5. Mục tiêu môn học

 

Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể:

- Giải thích và sử dụng các phương pháp để xác định năng suất và sản lượng rừng,

- Phát triển và sử dụng các biểu sản lượng rừng nhiệt đới.

 

After completing the course, students are able to:

 

-         Explain and use methods to determine forest growth and yield;

-         Develop and use forest yield tables in tropical forest settings.

 

Số lần xem trang: :12138
Nhập ngày: 02-10-2009
Điều chỉnh lần cuối: 04-11-2018


Viễn thám ứng dụng trong quản lý tài nguyên rừng(02-10-2009)

Hệ thống nông lâm kết hợp(02-10-2009)

Công nghệ sinh học giống cây rừng(02-10-2009)

Sinh thái rừng trồng nhiệt đới(02-10-2009)

Mô hình hoá trong Lâm nghiệp(02-10-2009)

Sinh thái cảnh quan(02-10-2009)

PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ ĐA BIẾN(07-01-2008)