SINH THÁI CẢNH QUAN

 

1. Tên môn học        

Sinh thái cảnh quan (Landscape Ecology / Ecologie du paysage

Mã số:                                                           

Số tín chỉ : 2 tín chỉ (30T)

 

2. Thông tin về giảng viên            

Họ và tên: Phạm Trịnh Hùng

Học vị: Tiến sĩ viễn thám, chuyên ngành liên ngành môi trường.

Địa điểm làm việc: Bộ môn Nông Lâm Kế Hợp và Lâm nghiệp Xã Hội, khoa Lâm nghiệp, trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Nông Lâm Kết Hợp và Lâm nghiệp Xã Hội, khoa Lâm nghiệp, trường đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại cơ quan: (08) 3896 3352,

Điện thoại nhà riêng: (08) 9878316, 091 9001216

Email: phamtrinhhung@hotmail.com

 

Hướng nghiên cứu chính:

-        Ứng dụng viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường.

-        Ứng dụng HTTTĐL (GIS) trong quản lý tài nguyên và môi trường.

-        Sinh thái cảnh quan, mô hình hóa thay đổi sử dụng đất, mô hình hóa cảnh quan và môi trường.

 

3. Môn học tiên quyết

Để có thể theo học môn học này sinh viên cần phải đạt các môn học Sinh thái cảnh quan (đại học), Rừng nhiệt đới và mô hình hóa trong lâm nghiệp.

 

4. Mô tả môn học

Môn học bao gồm các chủ đề liên quan đến lý thuyết thứ bậc, các mối tương tác qua lại, các phép đo cùng các mô hình ứng dụng trong sinh thái cảnh quan.

 

The course includes topics relating to the theories of multi-scales and hierarchic systems, interactions and ecological processes at landscape level; systems and measurements and models at landscape level.

 

5. Mục tiêu môn học

Sau khi kết thúc môn học sinh viên có khả năng :

- Giải thích được lý thuyết về qui mô và thứ bậc cùng với các mối tương tác qua lại giữa các tổ chức và tiến trình sinh thái.

- Giải thích được các chế độ nhiễu loạn cảnh quan ở các qui mô không gian và thời gian khác nhau.

- Giải thích được các phép đo liên quan đến chỉ thị sinh thái cảnh quan.

- Phát triển được các nghiên cứu sinh thái cảnh quan từ thu thập số liệu đến lựa chọn các mô hình ứng dụng.

 

After completing the course, students are able to:

-         Explain the theories of multi-scales and hierarchic systems, the interactions among components and the ecological processes at landscape level;

-         Explain disturbance regimes in various temporal and spatial scales;

-         Use  measurements and ecological indicators at landscape level;

-         Develop a landscape ecological research leading to an applicable model.

 

Số lần xem trang: :12116
Nhập ngày: 02-10-2009
Điều chỉnh lần cuối: 04-11-2018


Viễn thám ứng dụng trong quản lý tài nguyên rừng(02-10-2009)

Hệ thống nông lâm kết hợp(02-10-2009)

Công nghệ sinh học giống cây rừng(02-10-2009)

Năng suất và sản lượng rừng(02-10-2009)

Sinh thái rừng trồng nhiệt đới(02-10-2009)

Mô hình hoá trong Lâm nghiệp(02-10-2009)

PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ ĐA BIẾN(07-01-2008)