Hội đồng xét dựa trên quy chế Đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét cộng nhận tốt nghiệp cho sinh viên. Căn cứ kết quả học tập, kết quả trả nợ học phần và đơn xin xét tốt nghiệp của sinh viên khóa cũ. Hội đồng xét tốt nghiệp Khoa Lâm nghiệp nhất trí xét tốt nghiệp bổ sung cho sinh viên khoa Lâm nghiệp như sau:

 

1.     Hệ chính quy

Lớp DH11CB

- Tổng số sinh viên theo danh sách:10 sinh viên

- Tổng số sinh viên đã tốt nghiệp: 1 sinh viên

- Số sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: 9 sinh viên

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH11CB CHƯA ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

11115002

Mai Hồ Hải

2

11115003

Võ Văn Hiến

3

11115004

Trần Thị Mai Linh

4

11115011

Mai Thị Tuyết Nhung

5

11115014

Nguyễn Văn Pháp

6

11115013

Trần Đình Quí

7

11115006

Nguyễn Hoàng Sơn

8

11115012

Ngô Thị Huyền Thoại

9

11115015

Trần Quang Tuấn

 

 

 

 

 

 


 

 

 

* Tổng số theo danh sách có 9 sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

Lớp DH11GB

- Tổng số sinh viên theo danh sách:7 sinh viên

- Tổng số sinh viên xét trong đợt này : 7 sinh viên

- Số sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp: 3 sinh viên

- Số sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: 4 sinh viên

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH11GB ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

11134003

Võ Thị Thu Cúc

2

11134012

Huỳnh Ngọc Ph­ượng

3

11134013

Nguyễn Thị Mai

 

 

1.           

 

 

* Tổng số theo danh sách có 3 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH11GB CHƯA ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

11134006

Lâm Ngọc

Bích

2

11134004

Vòng Bảo

Hổ

3

11134007

Đào Minh

Mẫn

4

11134010

Lê Trà

Thịnh

 

 

 

 

 

 

* Tổng số theo danh sách có 4 sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

Lớp DH11GN

- Tổng số sinh viên theo danh sách: 22 sinh viên

- Tổng số sinh viên xét trong đợt này: 22 sinh viên

- Số sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp: 10 sinh viên

- Số sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: 12 sinh viên

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH11GN ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

11169002

Đỗ Vân Anh

6

11169013

Nguyễn Thành Luân

2

11169004

Nguyễn Thị Kim Hoa

7

11169014

Đoàn Mai Minh Khôi

3

11169005

Tr­ương Ngọc Minh

8

11169023

Đoàn Thị Kim Oanh

4

11169006

Phan Trọng Nghĩa

9

11169024

Nguyễn Thị Thanh Truyền

5

11169008

Đồng Châu Quang

10

11169031

Nguyễn Hà Mi

 

 

 

 

 

 

       * Tổng số theo danh sách có 10 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH11GN CHƯA ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

11169001

Hàn Nhị Quốc An

7

11169012

Nguyễn Thanh Liêm

2

11169017

Nguyễn Sĩ Đăng

8

11169007

Trần Minh Nh­ường

3

11169019

Ngô Duy Đông

9

11169010

Hồ Văn Thuận

4

11169026

Nguyễn Thị H­ương

10

11169015

Lê Tấn Th­ương

5

11169016

Nguyễn Thị H­ường

11

11169011

Đinh Thị Thu Vân

6

11169021

Khấu Minh Kha

12

11169025

Nguyễn Thụy Tuyết Vân

 

 

 

 

 

 

* Tổng số theo danh sách có 12 sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

Lớp DH11LN

- Tổng số sinh viên theo danh sách:35 sinh viên

- Tổng số sinh viên đã tốt nghiệp: 3 sinh viên

- Tổng số sinh viên xét trong đợt này là:32 sinh viên

- Số sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp: 14 sinh viên

- Số sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: 18 sinh viên

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH11LN ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

11114001

Huỳnh Huỳnh Diêu

8

11114038

Võ Song Quý

2

11114006

Đào Thị Kim Tuyết

9

11114053

Ksor Thức

3

11114007

Lê Đăng Hoàng

10

11114075

Đoàn Thị The

4

11114008

Trần Nhi Thanh

11

11114081

Nguyễn Thị Ngân

5

11114030

Phạm Thị Thu Diễm

12

11114109

Lờ Ngọc Thớch

6

11114031

Trần Thị Thảo Dung

13

11114004

Nguyễn Ngọc Tân

7

11114035

Nguyễn Sơn Nam

14

11114086

Bùi Thị Kim Yến

 

 

 

 

 

 

 

* Tổng số theo danh sách có 14 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH11LN CHƯA ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

11114070

Hồ Nguyễn Thái

Duy

11

11114019

Trần Văn

Nam

2

11114002

K'

Đạt

12

11114003

Tr­ơng Trần Minh

Phát

3

11114013

Nguyễn Tấn

Đủ

13

11114023

Trần Thị H­ương

Quỳnh

4

11170003

Phạm Văn

Huõn

14

11114026

Đặng Tấn

5

11114032

Lê Đình

Khương

15

11114059

Nguyễn Xuân Hoài

Thanh

6

11114071

Hoàng Thành

Linh

16

11114042

Ngô Tùng

Vi

7

11114033

Vũ Ngọc

Long

17

11114034

Nguyễn Văn

Luân

8

11114073

Hứa Quý

Lộc

18

11114018

Đặng Tuấn

Lực

9

11114017

Lê Tấn

Lộc

 

 

 

 

10

11114062

Đào Văn

Lợi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tổng số theo danh sách có 18 sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

Lớp DH11NK

- Tổng số sinh viên theo danh sách:43 sinh viên

- Tổng số sinh viên đã tốt nghiệp: 13 sinh viên

- Tổng số sinh viên xét trong đợt này là:30 sinh viên

- Số sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp: 9 sinh viên

- Số sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: 21 sinh viên

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH11NK ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

11146025

Hoµng Ngäc S¬n

6

11146068

Ngò TÊn §¹t

2

11146044

TrÇn V¨n Tr­ường

7

11146078

NguyÔn Duy Th¸i S¬n

3

11146049

§Æng ThÞ Thu Thóy

8

11146092

Vâ §øc Th«ng

4

11146058

Phan ThÞ Lùu

9

11146076

Lª ThÞ Kim Ph­ượng

5

11146063

Lª ThÞ CÈm

 

 

 

 

 

1.           

 

 
 

* Tổng số theo danh sách có 9 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH11NK CHƯA ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

 

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

11146006

Hå V¨n

¢n

12

11146038

Vò ThÞ Hµ

Ph­ương

2

11146031

Ph¹m V¨n

Tïng

13

11146073

TrÇn Huy

Rin

3

11146067

TrÇn ThÞ Như­

B×nh

14

11146051

ương Thanh

T©m

4

11146100

Ph¹m Minh

Can

15

11146039

§µo Vò Minh

Thµnh

5

11146083

NguyÔn Huúnh

Dao

16

11146069

Lª ThÞ

Thóy

6

11146010

Bïi Minh

H¶i

17

11146079

NguyÔn V¨n Minh

Tr­ường

7

11146005

NguyÔn ThÞ

Hßa

18

11146094

TrÇn Minh

TiÕn

8

11146081

Lª Hoµng

Nam

19

11146095

TrÇn V¨n

TÝnh

9

11146037

Mai ThÞ Mü

Ng©n

20

11146056

NguyÔn ThÞ KiÒu

Trang

10

11146075

Vâ Trung

Nguyªn

21

11146060

Ng« Ngäc B¶o

Tr©n

11

11146059

§Æng Thanh

Nh·

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tổng số theo danh sách có 21 sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

Lớp DH11QR

- Tổng số sinh viên theo danh sách: 80 sinh viên

- Số sinh viên đã tốt nghiệp: 16 sinh viên

- Tổng số sinh viên cần xét trong đợt này là: 64 sinh viên

- Tổng số sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp: 18 sinh viên

- Số sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: 46 sinh viên

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH11QR ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

11147034

TrÇn Quèc NghÜa

10

11147136

NguyÔn §×nh Vinh

2

11147045

Tr­ương V¨n S¬n

11

11147137

Lª ThÞ Hµ Giang

3

11147050

Ph¹m ThÞ Th¶o

12

11147140

NguyÔn ThÞ Kim Ng©n

4

11147055

NguyÔn Xu©n Trường

13

11147144

Huúnh TÊn TiÒn

5

11147078

TrÇn ThÞ Quúnh Nhung

14

11147153

NguyÔn C«ng Khanh

6

11147082

Lª Quèc Th¸i

15

11147163

Lª ThÞ Thïy Trang

7

11147084

Vò ThÞ Thñy

16

11147179

NguyÔn Quèc ViÖt

8

11147102

§Æng ThÞ NguyÖt ¸nh

17

11147149

§ç ThÞ Hång Phóc

9

11147122

Phan ThÞ H»ng Nga

18

11147164

NguyÔn ThÞ Th¶o

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tổng số theo danh sách có 18 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp

 

 
 

 

 

 DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH11QR CHƯA ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

11147125

NguyÔn Khang An

25

11147075

Hµ ThÕ Nguyªn

2

11147128

Ph¹m §×nh B¶o

26

11147094

NguyÔn V¨n Nguyªn

3

11147062

TrÇn Quèc B¶o

27

11147002

§oµn NhËt Ninh

4

11147173

L¨ng ThÞ C¸n

28

11147037

NguyÔn V¨n Phông

5

11147115

TrÇn §×nh Cu

29

11147124

§inh V¨n Quang

6

11147095

Vâ ThÞ Kim Ch©u

30

11147177

Phan Thanh QuÝ

7

11147103

Tưởng V¨n ChÝ

31

11147080

NguyÔn Trung Quèc

8

11147089

Tr­ương C«ng Chung

32

11147043

NguyÔn Quang S¸ng

9

11147065

NguyÔn Duy Danh

33

11147098

Huúnh Thanh S¬n

10

11147066

NguyÔn Th¸i Danh

34

11147003

Hµ C«ng Thµnh

11

11147131

NguyÔn KiÒu DiÔm

35

11147081

Vâ V¨n Thµnh

12

11147009

ương ChÝ Dòng

36

11147145

Hå ThÞ Thïy Trang

13

11147011

Phïng Anh Dòng

37

11147099

ương ThÞ Trang

14

11147008

NguyÔn §Æng Thanh Duy

38

11147169

Lª NguyÔn Kh¸nh Tr×nh

15

11147123

§oµn Minh D­ương

39

11147105

Ph¹m Ch©u TuÊn

16

11147171

TrÇn ThÞ Anh §µo

40

11147056

Lª Nguyªn V¨n

17

11147013

ương V¨n §øc

41

11147172

NguyÔn V¨n VÜnh

18

11147068

§inh S¬n Hµ

42

11147180

ương ThÞ Lª

19

11147016

Hµ Huy Hoµng

43

11147116

NguyÔn TrÇn §øc Linh

20

11147018

NguyÔn V¨n Hoµng

44

11147024

Kh­ương V¨n Long

21

11147117

Phan Thanh Hïng

45

11147091

§inh TuÊn M¹nh

22

11147020

L÷ Minh H­ưng

46

11147027

§ç ThÞ Kh¸nh Ly

23

11147071

TrÇn §øc Kh¶i

 

 

 

24

11147157

NguyÔn Duy Nam

 

 

 

 

 * Tổng số theo danh sách có 46 sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

Lớp DH11KL

- Tổng số sinh viên theo danh sách:11 sinh viên

- Tổng số sinh viên đã tốt nghiệp: 6 sinh viên

- Tổng số sinh viên cần xét trong đợt này là: 5 sinh viên

- Tổng số sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp: 4 sinh viên

- Số sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: 1 sinh viên

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH11KL ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

11170026

Huúnh D­ương Ph¸t An

2

11170010

TrÞnh Hång H¹nh

3

11170023

NguyÔn ThÞ Lý

4

11170030

Vâ ThÞ Mü

 

 

1.           

 

 

 

* Tổng số theo danh sách có 4 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH11KL CHƯA ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

11170033

Huúnh Vò

 

 

2.           

* Tổng số theo danh sách có 1 sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

Lớp DH10LN

- Tổng số sinh viên theo danh sách:19 sinh viên

- Số sinh viên đã tốt nghiệp: 15 sinh viên

- Tổng số sinh viên xét trong đợt này là:4 sinh viên

- Số sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp: 1 sinh viên

- Số sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: 3 sinh viên

      DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH10LN ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

 

STT

MSSV

Họ tên sinh viên

 

1

10114102

NguyÔn Träng Nam

 

 

 

 

* Tổng số theo danh sách có 1 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH10LN CHƯA ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

 

STT

MSSV

Họ tên sinh viên

 

1

10114008

NguyÔn Tr­ường §é

 

2

10114072

Tr­ương §×nh Kh¶

 

3

10114087

Hå Diªn Nam

 

 

 

 

 

 

* Tổng số theo danh sách có 3 sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

 

 

Lớp DH10NK

- Tổng số sinh viên theo danh sách:18 sinh viên

- Số sinh viên đã tốt nghiệp: 16 sinh viên

- Số sinh viên còn tồn chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: 2 sinh viên       

 DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH10NK CHƯA ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

Họ tên sinh viên

 

1

10146088

TiÒn L©m ViÖn

 

 

2

10146029

Lª Huúnh YÕn Nhi

 

 

* Tổng số theo danh sách có 2 sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

Lớp DH10QR

- Tổng số sinh viên theo danh sách:32 sinh viên

- Số sinh viên đã tốt nghiệp: 19 sinh viên

- Tổng số sinh viên xét trong đợt này là:13 sinh viên

- Số sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp: 3 sinh viên

- Số sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: 10 sinh viên

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH10QR ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

Họ tên sinh viên

 

1

10147103

N«ng Ngäc Tu©n

 

2

10147105

Ph¹m Thanh TuÊn

 

3

10147112

Hå Hµ VÞnh

 

                         

* Tổng số theo danh sách có 3 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)    

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH10QR CHƯA ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

10147008

Lª V¨n C¶nh

7

10147085

NguyÔn V¨n Th©n

2

10147016

Mai Kh¾c Duy

8

10147102

NguyÔn V¨n Tr­ường

3

10147041

Lª Tr­ương Quang Kh¶i

9

10147080

Nguyễn Thanh Tâm

4

10147043

TrÇn Trung Kiªn

10

10147053

NguyÔn Thanh Minh

5

10147059

Ph¹m Thanh Nguyªn

 

 

 

6

10147028

Ph¹m ThÞ HiÒn

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tổng số theo danh sách có 10 sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

Lớp DH10CB

- Tổng số sinh viên theo danh sách: 17 sinh viên

- Số sinh viên đã tốt nghiệp: 13 sinh viên

- Số sinh viên còn tồn chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: 4 sinh viên

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH10CB CHƯA ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

Họ tên sinh viên

 

1

10115023

NguyÔn Hoµng Th¾m Duyªn

 

2

10115017

§oµn V¨n M¹nh

 

3

10115006

Lª Träng NghÜa

 

4

10115007

Nguyễn Hàn Ny

 

 

* Tổng số theo danh sách có 4 sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

Lớp DH10GB

- Tổng số sinh viên theo danh sách: 19 sinh viên

- Số sinh viên đã tốt nghiệp: 15 sinh viên

- Số sinh viên còn tồn chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: 4 sinh viên

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH10GB CHƯA ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

Mã SV

Họ tên sinh viên

STT

Mã SV

Họ tên sinh viên

 

1

10134013

NguyÔn Hưng

3

10134016

Lª Minh ThuËn

 

2

10134019

Huúnh ThÞ Kim Quý

4

10134010

Bùi Thị Thúy Vân

 

 

 

 

* Tổng số theo danh sách có 4 sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

Lớp DH10KL

- Tổng số sinh viên theo danh sách: 6 sinh viên

- Số sinh viên đã tốt nghiệp: 5 sinh viên

- Số sinh viên còn tồn chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: 1 sinh viên

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH10KL CHƯA ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

10114075

TrÇn Thanh An

 

 

 

* Tổng số theo danh sách có 1 sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

Lớp DH10GN

- Tổng số sinh viên theo danh sách:25 sinh viên

- Số sinh viên đã tốt nghiệp: 18 sinh viên

- Số sinh viên còn tồn chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: 7 sinh viên

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH10GN CHƯA ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

Họ tên sinh viên

 

1

10169028

NguyÔn Thu Hµ

 

 

2

10169040

Lª V¨n Hïng

 

 

3

10169033

TrÇn Minh Huy

 

 

4

10169012

Lª Thanh Sang

 

 

5

10169048

Nguyễn Minh Tâm

 

 

6

10169025

NguyÔn ThÞ Viªn

 

7

10169029

TrÇn Phan ThÞ Thïy Linh

 

* Tổng số theo danh sách có 7 sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

 

Lớp DH09LN

 

- Tổng số sinh viên theo danh sách: 24 sinh viên

- Số sinh viên đã tốt nghiệp: 19 sinh viên

- Tổng số sinh viên xét trong đợt này là:5 sinh viên

- Số sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp: 1 sinh viên

- Số sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: 4 sinh viên

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH09LN ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

Họ tên sinh viên

1

09114001

Đường Xuân Nguyễn Anh

 

 

 

* Tổng số theo danh sách có 01 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH09LN CHƯA ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

Họ tên sinh viên

STT

MSSV

Họ tên sinh viên

1

09114011

Nguyễn Quang Dũng

3

09114082

Pi Năng Phân

2

09114043

Nguyễn Đức Minh Phú

4

09114103

Phạm Thành Nhân

 

 

 

 

 

* Tổng số theo danh sách có 04 sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

Lớp DH09NK

- Tổng số sinh viên theo danh sách: 15 sinh viên

- Số sinh viên đã tốt nghiệp: 13 sinh viên

- Số sinh viên còn tồn chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: 2 sinh viên

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH09NK CHƯA ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

Họ tên sinh viên

 

1

09146094

Nguyễn Đoàn Duy Quang

 

2

09146072

Lưu Minh Tuấn

 

 

* Tổng số theo danh sách có 2 sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

Lớp DH09QR

 

- Tổng số sinh viên theo danh sách: 22 sinh viên

- Số sinh viên đã tốt nghiệp: 18 sinh viên

- Số sinh viên còn tồn chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: 4 sinh viên

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH09QR CHƯA ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

09147130

Ph¹m Tr­ường Vò

3

09147133

Y W­¬ng £ban

2

09147042

Ch©u Tè Huúnh

4

09147093

§µm §øc T©n

 

 

 

 

* Tổng số theo danh sách có 4 sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

Lớp DH09CB

- Tổng số sinh viên theo danh sách: 60 sinh viên

- Số sinh viên đã tốt nghiệp: 49 sinh viên

- Số sinh viên còn tồn chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: 11 sinh viên

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH09CB CHƯA ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

Họ tên sinh viên

 

STT

MSSV

Họ tên sinh viên

1

09115008

Nguyễn Việt Dũng

 

7

09115034

Lê Hồng Nhung

2

09115064

Nguyễn Hữu Duy

 

8

09115037

Nguyễn Duy Quang

3

09115028

Đỗ Xuân Mừng

 

9

09115039

Bùi Văn Sáng

4

09115018

Hấu Đức Huân

 

10

09115046

Huỳnh Thị Thu Thảo

5

09115025

Lê Thị Thu Mai

 

11

09115048

Võ Thị Hương Thảo

6

09115033

Nguyễn Thị Tuyết Nhi

 

 

 

 

 

* Tổng số theo danh sách có 11 sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

 

Lớp DH09GB

 

- Tổng số sinh viên theo danh sách: 22 sinh viên

- Số sinh viên đã tốt nghiệp: 18 sinh viên

- Số sinh viên còn tồn chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: 4 sinh viên

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH09GB CHƯA ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

Mã SV

Họ tên sinh viên

STT

Mã SV

Họ tên sinh viên

1

09134006

Trần Tuấn Nam

3

09134029

Phạm Nguyễn Thủy Tiên

2

09134008

Mai Hồng Phúc

4

09134009

Nguyễn Thành Thông

 

 

* Tổng số theo danh sách có 4 sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

Lớp DH08LN

 

- Tổng số sinh viên theo danh sách: 65 sinh viên

- Số sinh viên đã tốt nghiệp: 61 sinh viên

- Tổng số sinh viên xét trong đợt này là:4 sinh viên

- Số sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp: 1 sinh viên

- Số sinh viên còn tồn chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: 3 sinh viên

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH08LN ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

08114122

Hå H÷u Chung

 

 

 

* Tổng số theo danh sách có 1 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH08LN CHƯA ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

07114004

Phan V¨n C«ng

2

07114078

Chau Hane

3

07114090

Danh Pho

 

 

 

 

 

 

* Tổng số theo danh sách có 3 sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

Lớp DH08NK

 

- Tổng số sinh viên theo danh sách: 75 sinh viên

- Tổng số sinh viên đã tốt nghiệp: 64 sinh viên

- Số sinh viên còn tồn chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: 11 sinh viên

 

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH08NK CHƯA ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

07146001

¢n TuÊn Anh

7

08146083

§ç Duy Thanh

2

07146040

NguyÔn Minh T©m

8

08146194

Tèng Th¹ch Tr­ường Thiªn

3

08146033

Lª §×nh Hßa

9

08146209

Lª Kh¶ Anh TuÊn

4

08146132

NguyÔn ThÞ Hång

10

07146112

ương Duy T©m

5

08146154

TrÞnh TuÊn ưng

11

08146032

NguyÔn Hoµng Trung HiÕu

6

07146028

TrÇn Hoµng Long

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tổng số theo danh sách có 11 sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

 

Lớp DH08QR

 

 

- Tổng số sinh viên theo danh sách: 103 sinh viên

- Tổng số sinh viên đã tốt nghiệp: 89 sinh viên

- Tổng số sinh viên xét trong đợt này là:14 sinh viên

- Số sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp: 1 sinh viên

- Số sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: 13 sinh viên

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH08QR ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

08147218

NguyÔn ChiÕn Tr­ường

 

 

 

* Tổng số theo danh sách có 1 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH08QR CHƯA ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

08147060

Ph¹m Duy HiÓn

8

08147175

Hå §×nh T©n

2

08147091

Vâ V¨n Hïng

9

08147186

Vò V¨n Th¾ng

3

08147150

NguyÔn §×nh Phóc

10

08147198

T¨ng Hoµi Th­ương

4

08147165

TrÇn C¶nh Sang

11

07147188

TrÇn V¨n TÝnh

5

08147173

NguyÔn V¨n T¹o

12

08147022

NguyÔn ường

6

08147167

Hoµng Ngäc S¬n

13

08147160

Hå Minh Quý

7

08147166

NguyÔn Quang S¸ng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tổng số theo danh sách có 13 sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

 

 

Lớp DH08CB

- Tổng số sinh viên theo danh sách: 35 sinh viên

- Tổng số sinh viên đã tốt nghiệp: 32 sinh viên

- Tổng số sinh viên xét trong đợt này là:3 sinh viên

- Số sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp: 1 sinh viên

      - Số sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp: 2 sinh viên

     DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH08CB ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

08115007

Bùi Hiếu Định

 

 

 

* Tổng số theo danh sách có 1 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

 

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH08CB CHƯA ĐỦ ĐK TỐT NGHIỆP

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

1

08115031

Đặng Quang Mỹ

2

08115021

Đoàn Văn Tiến

 

 

 

 

* Tổng số theo danh sách có 2 sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (Đính kèm danh sách cụ thể)

 

 

3.     KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP VÀ KIẾN NGHỊ – THÁNG 9/2015

   3.1 Kết quả

 

Ø   Hội đồng xét tốt nghiệp khoa nhất trí đề nghị Nhà trường công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho:

Hệ chính quy: 66 sinh viên (trong đó: 58 sinh viên khóa 2011, 4 sinh viên khóa 2010, 1 sinh viên khóa 2009, 3 sinh viên khóa 2008)

Ø   Những sinh viên còn nợ môn học và môn thi TN, thời hạn cuối để xét tốt nghiệp đã thông báo cụ thể theo từng khóa ở phần trên. Sinh viên theo dõi để trả nợ và đề nghị xét TN đúng tiến độ. Mọi trường hợp chậm trễ Khoa không chịu trách nhiệm.

3.2    Kiến nghị:  Ñeà nghò Hoäi ñoàng toát nghieäp Tröôøng baûo löu keát quaû cho những sinh viên chöa ñuû tieâu chuaån toát nghieäp, còn nợ môn học và Hội đồng khoa sẽ xét tốt nghiệp vào đợt sau khi sinh viên đã trả nợ xong.

 

                                                     Thư ký Hội đồng: Đinh Thị Minh Xuân   

                                                                             


THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP THÁNG 9/2015

LỚP

TỐT NGHIỆP

DH08CB

1

DH08LN

1

DH08QR

1

DH09LN

1

DH10LN

1

DH10QR

3

DH11LN

14

DH11GB

3

DH11NK

9

DH11QR

18

DH11GN

10

DH11KL

4

TỔNG

66

 

                                                                                                             

Giáo vụ khoa                                                          

                                                                        Đinh Thị Minh Xuân

 

Số lần xem trang : :3881
Nhập ngày : 19-09-2015
Điều chỉnh lần cuối :19-09-2015


Danh sách cố vấn học tập Khóa 43 (15-09-2017)

DS Cố vấn học tập Khoa Lâm nghiệp 2016-2017(07-02-2017)

Thông báo kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp khóa 2013(03-01-2017)

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp tháng 12/2016 - Khoa Lâm Nghiệp(03-01-2017)

Danh sách sinh viên đạt và không dạt trong đợt xét tốt nghiệp tháng 12/2016 (xét tạm thời)(16-12-2016)

Danh sách sinh viên bị buộc thôi học HK2 năm 2015-2016 (đã duyệt chờ ra QĐ- Các em SV xin xét lại ộp đơn PDT gấp)(24-11-2016)

Thông báo chương trình giới thiệu " Giải Hoa Mai 2016" Cuộc thi thiết kế sản phẩm gỗ nội ngoại thất(02-11-2016)

Hội chợ đồ gỗ và trang trí nội thất Việt Nam - VIFA HOME 2016(26-09-2016)

Giới thiệu các ngành đào tạo của Khoa Lâm Nghiệp - Tuyển sinh đại học 2016 (hot new)(27-07-2016)

Thông báo quy định làm khóa luận tốt nghiệp (mới)(23-06-2016)

Thông báo kế hoạch thực tập tốt nghiệp HK I năm học 2016-2017 (mới)(15-06-2016)

Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt T3/2016(25-03-2016)

Hội Chợ Quốc Tế Đồ Gỗ & Mỹ Nghệ Xuất Khẩu Việt Nam 2016 (09-03-2016)

CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3/2016(07-03-2016)

Thông báo đăng ký tham gia chương trình “Asean Design Explore” lần thứ I tháng 3/2016 tại Singapore (hot năm mới )(09-02-2016)

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp HKII năm học 2015-2016(08-01-2016)

Lịch thi Anh văn B1 cho sinh viên trong năm 2016 (hot)(17-12-2015)

Thông báo tình hình giải Hoa Mai 2015 đến các bạn sinh viên (CBLS, GNT) (hot)(17-12-2015)

Thông báo về việc cấp phiếu điểm cho sinh viên khóa 2014(10-12-2015)

Thông báo xét tốt nghiệp sinh viên Khoa LN đợt tháng 12/2015 (09-12-2015)

Thông báo ký sổ nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 09/2015 (mới)(27-11-2015)

Thông báo chương trình tham quan tại Nhà máy AA và Koda tại Long An dành cho các bạn đăng kí dự thi HOAMAI 2015(24-11-2015)

Thông báo nghỉ học ngày 18,19,20/11/2015(13-11-2015)

Chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường - Khoa Lâm nghiệp - ngày nhà giáo Việt Nam 20/11(12-11-2015)

Thông báo Hội chợ đồ gỗ và trang trí nội thất 2015 tại Trung tâm Triển lãm Tân Bình từ ngày 12-15/11/15(11-11-2015)

Thông tin về buổi "TALKSHOW VỚI NHÀ THIẾT KẾ DAVID TRUBRIDGE"(04-11-2015)

Thông báo buổi "TALKSHOW VỚI NHÀ THIẾT KẾ DAVID TRUBRIDGE" truyền cảm hứng các thí sinh tham dự Giải Hoa Mai(19-10-2015)

Thông báo cuộc thi thiết kế sản phẩm gỗ - Giải Hoa Mai 2015-2016 (mới nhất)(19-10-2015)

Thông báo danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ học kỳ 2 2014-2015 (mới)(06-10-2015)

Thông báo học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2015 – 2016 dành cho các bạn tân sinh viên (khóa 41) KLN(02-10-2015)

Thông báo gặp gỡ, đối thoại của Ban chủ nhiệm Khoa với sinh viên Khoa Lâm Nghiệp các khóa 2012, 2013, 2014(29-09-2015)

Triển lãm Vietnam Wood 2015: Nơi trình làng những công nghệ tiên tiến nhất cho ngành CBG(29-09-2015)

Thông báo thời gian thực hiện khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp khóa 2012 (hot)(22-09-2015)

Thời khóa biểu tân sinh viên 2015 Khoa Lâm Nghiệp (khóa 41) (hot)(21-09-2015)

Thông báo về việc kiểm tra hộ tịch để cấp bằng tốt nghiệp đợt 3 (T9/2015) cho sinh viên (mới)(16-09-2015)

Khoa Lâm Nghiệp đón tiếp và nhận hồ sơ nhập học của tân sinh viên 2015 (khóa 41)(10-09-2015)

Thông báo ký sổ nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2015(01-09-2015)

Quy trình, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ Tân sinh viên 2015(31-08-2015)

Thông báo lần 2 Cuộc thi thiết kế quà tặng và trang trí mỹ nghệ - giải Hoa Sen 2015 (mới)(23-07-2015)

Thông báo đào tạo "khởi nghiệp sáng tạo dành cho kỹ sư Chế biến gỗ-nội thất" (mới)(23-07-2015)

Thông báo về việc đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Lâm Nghiệp khóa 2010,2011,2012 (mới)(12-07-2015)

Chương trình Vui Để Học của Đoàn Khoa Lâm Nghiệp(15-06-2015)

Thông báo chương trình giao lưu tư vấn định hướng cảm hứng thiết kế cảnh quan trong kiến trúc nội thất và chương trình giới thiệu giải Hoa Sen 2015(21-05-2015)

Thông báo thể lệ cuộc thi thiết kế Giải Hoa Sen 2015(dành cho sinh viên CBLS, GNT)(13-04-2015)

Thông báo cuộc thi thiết kế quà tặng đặc trưng TpHCM 2015 - Giải Hoa Sen 2015 (danh cho cac sv nganh CBLS, GNT)(04-04-2015)

Thông báo cuộc thi thiết kế quà tặng đặc trưng TpHCM 2015 - Giải Hoa Sen 2015 (danh cho cac sv nganh CBLS, GNT)(04-04-2015)

Quyết định và danh sách đạt chuẩn đầu ta Tiếng Anh B1 kỳ thi ngày 17.3.2015 (30-03-2015)

Thông báo kiểm tra thông tin hộ tịch đợt tốt nghiệp tháng 3 năm 2015 (30-03-2015)

Thông báo danh sách sinh viên xét tốt nghiệp tháng 03/2015 của khoa Lâm Nghiệp(17-03-2015)

Hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam lần 8 (VIFA-EXPO 2015), diễn ra từ ngày 11-14/3/2015(11-03-2015)

Khung chương trình các chuyên ngành khoa Lâm nghiệp (áp dụng khóa 2014)(22-01-2015)

Thông báo tổ chức hội thảo tổng kết nghiên cứu khoa học khoa Lâm Nghiệp năm học 2013-2014(15-01-2015)

Thông báo hướng dẫn định dạng luận văn tốt nghiệp(15-01-2015)

Thông báo bình chọn ứng cử viên Thầy Trần Hữu Lộc (khoa Thủy Sản) danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểuThành phố Hồ Chí Minh” năm 2014(18-12-2014)

Thông báo về việc đăng ký học phần cho sinh viên học kỳ II năm học 2014-2015(12-12-2014)

Thông báo hôm nay 15.12 hạn cuối nộp bài dự thi giải Hoa Mai 2014!(09-12-2014)

Thông báo "Chương trình đào tạo và tư vấn về thiết kế sáng tạo và kỹ năng kinh doanh "- ngành hàng thủ công mỹ nghệ và trang trí nội thất(09-12-2014)

Thông báo lịch trình và danh sách các sinh viên tham quan nhà máy vào ngày 5/12/2014 (hot)(02-12-2014)

Thông báo danh sách sinh viên khoa Lâm Nghiệp nhận học bổng nhân ngày 20/11/2014(27-11-2014)

Lễ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 và trao học bổng cho sinh viên của các doanh nghiệp tài trợ!(21-11-2014)

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2014(12-11-2014)

Thông báo cuộc thi thiết kế đồ gỗ nội thất Giải Hoa Mai 2014 (dành cho sinh viên CBLS, GNT)(30-10-2014)

Thông báo danh sách cảnh báo học vụ, không đăng ký và quá thời hạn của sinh viên khoa Lâm Nghiệp 29/10/2014(29-10-2014)

Thông báo danh sách cố vấn học tập khoa Lâm Nghiệp khóa 2014 (khóa 40) (22-10-2014)

Thông báo danh sách sinh viên khoa Lâm Nghiệp theo từng chuyên ngành khóa 2014 (khóa 40)(22-10-2014)

Thông báo thực hiện khóa luận tốt nghiệp khóa 2011 (09/2014 -01/2015)(22-10-2014)

Thông báo danh sách thi anh văn B1 ngày 26/10/2014(22-10-2014)

Chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20-10-2014(19-10-2014)

Thông báo thể lệ cuộc thi thiết kế đồ gỗ nội thất (Giải Hoa Mai) 2014 (tin nóng dành cho sinh viên CBLS, GNT)(14-10-2014)

Thông báo lịch thi Anh văn B1 đợt 1 ngày 26/10/2014 (tin mới)(10-10-2014)

Khoa Lâm Nghiệp giao lưu gặp gỡ tân sinh viên 2014 và các sinh viên khóa 2011, 2012, 2013(06-10-2014)

Thông báo cuộc thi thiết kế mẫu hàng trang trí nội thất bằng gỗ 2014 (tin mới)(02-10-2014)

Thông báo giao lưu đối thoại Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp với sinh viên khóa 2011, 2012, 2013 (mới)(25-09-2014)

Thông báo giao lưu đối thoại Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp với Tân sinh viên khóa 2014 (mới)(25-09-2014)

Quy định trình bày KLTN từ khóa 2010 (mới, nóng)(16-05-2014)

Thông báo phân đề tài khóa 2010(01-02-2014)

Thông báo sinh viên còn nợ môn học. Tháng 3/2014 (tin mới & nóng)(08-12-2013)

Hội chợ Đồ gỗ và Trang trí Nội thất Việt Nam (gọi tắt là VIFA HOME) (thông tin dành cho sinh viên ngành chế biến lâm sản và gỗ nội thất)(08-11-2013)

Trang liên kết

 

 

HH Gỗ-MN TP.HCM
Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một ba không năm hai