/data/1201.png

PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH LÂM NGHIỆP

 

1. Tên môn học

 

Phân tích chính sách lâm nghiệp (Forest policy analysis / L’analyse des politiques) forestiers)

Số tính chỉ: 2tc (30 T)

 

2. Các bộ giảng dạy

Tên: La vĩnh Hải Hà

Bộ môn: Nông lâm kết hợp và Lâm nghiệp Xã hội

Khoa: Lâm nghiệp

Cơ quan: đại học Nông Lâm Tp.HCM

Điện thoại cơ quan: (08) 3896 3352,

Email:

lvhaiha@hcmuaf.edu.vn

 

 

 

3. Môn học tiên quyết

 

4. Mô tả môn học

 

Môn học bao gồm việc xem xét khái niệm “phát triển bền vững” trong bối cảnh của lâm nghiệp Việt nam, đồng thời phân tích những mục tiêu và thử thách chính cần đáp ứng để đạt được nó.

 

This course covers an approach to policy analysis to explain how forest policies support sustainable development and how to address these challenges in the context of the forestry sector of

 

Vietnam.

 

 

 

 

 

 

 

5. Mục tiêu môn học

(1)  Giải thích được các định nghĩa về phát triển bền vững và thảo luận nội hàm của nó để xác định các mục đích chính của chính sách lâm nghiệp.

(2) Giải thích tại sao việc tập trung vào phát triển bền vững là cần thiết.

(3) Phân tích được các cách tiếp cận và sự hỗ trợ để đạt được phát triển bền vững trong lâm nghiệp.

 

After completing the course, students are able to

 

(2)  Present a definition of sustainable development and iscuss its contents as an ultimate goal of forest policies;

(3)  Explain why sustainable development is necessary in the context of the forestry sector;

Analyse the approaches and policy supports to attain sustainable development in forestry.

 

Số lần xem trang: 9038
Điều chỉnh lần cuối: 03-11-2018


Bài báo khoa học

Quản lý lưu vực(02-10-2009)

Hệ thống thống tin địa lý ứng dụng trong quản lý tài nguyên rừng(02-10-2009)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín bốn hai ba