/data/1201.png

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG

 

1. Tên môn học :

Hệ thống thống tin địa lý ứng dụng trong quản lý tài nguyên rừng (Geographic Information Systems(GIS) applied to forest resource management / Système d’Information Geographique appliqué à la gestion des ressources forestières)

Mã số:                                               

Số tín chỉ : 2 tc (30T)

 

 

 

 

 

2. Cán bộ giảng dạy

 

 

 

Họ và tên: Phạm Trịnh Hùng

Học vị: Tiến sĩ viễn thám, chuyên ngành liên ngành môi trường.

Địa điểm làm việc: Bộ môn Nơng Lâm Kế Hợp và Lâm nghiệp Xã Hội, khoa Lâm nghiệp, trường Đại học Nơng Lâm Tp. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên hệ: Bộ mơn Nơng Lâm Kết Hợp và Lâm nghiệp Xã Hội, khoa Lâm nghiệp, trường đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại cơ quan: (08) 3896 3352,

Điện thoại nhà riêng: (08) 9878316, 091 9001216

Email: phamtrinhhung@hotmail.com

Hướng nghiên cứu chính:

-        Ứng dụng viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường.

-        Ứng dụng HTTTĐL (GIS) trong quản lý tài nguyên và môi trường.

-        Sinh thái cảnh quan, mô hình hóa thay đổi sử dụng đất, mô hình hóa cảnh quan và môi trường.

 

 

 

3. Môn học tiên quyết

Để có thể theo môn học này, sinh viên cần phải đạt các môn học thuộc học phần bắt buộc của chương trình cao học chuyên ngành lâm học như : Rừng nhiệt đới, mô hình hóa trong lâm nghiệp, lâm sinh học rừng trồng, Năng suất sản lượng rừng, phương thức lâm sinh nhiệt đới, viễn thám trong quản lý tài nguyên rừng và môn GIS trong lâm nghiệp bậc đại học đối với những sinh viên chưa học môn học này ở bậc đại học.

 

4. Mô tả môn học

Môn học bao gồm các nội dung liên quan đến nhu cầu thông tin trong quản lý lâm nghiệp nhiệt đới, hệ thống thông tin địa lý, cơ sở dữ liệu không gian cùng với các ứng dụng trong quản lý tài nguyên rừng.

 

 

 

 

 

This is an elective course in the graduate program leading to a master of science degree in silviculture. It covers spatial information needs in tropical forestry, the establishment of Geographic Information Systems and their spatial data-bases and the applications in forest resource management.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong mơn học này sinh viên có thể :

- Xác định được các vấn đề và nhu cầu thông tin địa lý trong quản lý lâm nghiệp.

- Giải thích được các mơ hình và cơ sở dữ liệu không gian được ứng dụng trong quản lý tài nguyên rừng.

-  Phát triển được các ứng dụng của GIS trong quản lý tài nguyên rừng liên quan đến điều tra qui hoạch, lâm học và lâm nghiệp xã hội.

 

 

 

 

 

After completing the course, students are able to:

 

 

 

 

 

 

 

- To identify prolems and spatial information needs in forest management;

 

 

 

 

 

 

- To explain spatial models and databases and their applications in forest management;

 

 

 

 

- To develop a GIS application in forestry, including forest inventories, silvicultural assessments, and social forestry.

 

 

Số lần xem trang: 8806
Điều chỉnh lần cuối: 03-11-2018


Bài báo khoa học

Phân tích chính sách lâm nghiệp(02-10-2009)

Quản lý lưu vực(02-10-2009)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn tám sáu ba bảy