/data/1201.png

 Bộ môn Lâm sinh là một trong 6 bộ môn của Khoa Lâm Nghiệp. Là bộ môn ra đời từ rất sớm và đạt những thành tựu đáng kể trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học. Bộ môn đảm nhận nhiệm vụ  giảng dạy, đào tạo kỹ sư và thạc sĩ chuyên ngành lâm nghiệp cho các tỉnh phía Nam. Cán bộ giảng dạy của bộ môn còn tham gia các hoạt động nghiên cứu sinh thái rừng, thực vật rừng góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng bền vững. Hiện nay đội ngũ cán bộ của bộ môn gồm 6 giảng viên và 1 kỹ thuật viên, trong đó  1 phó giáo sư, 1 tiến sĩ,  1 nghiên cứu sinh, 2 thạc sĩ, và 2 kỹ sư.